• četvrtak, 21. septembar 2023.
Sve od­lu­ke jed­no­gla­sno
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Sve od­lu­ke jed­no­gla­sno

25. maj 2011. godine

Na 30. sednici SO

Stara Pazova – Sed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va odr­ža­na je 9. ma­ja, na ko­joj je od 48 od­bor­ni­ka pri­su­stvo­va­lo je 27. Za  krat­ko vre­me jed­no­gla­sno su usvo­je­ne sve tač­ke dnev­nog re­da, sem u jed­nom slu­ča­ju, a bi­lo ih je 49. Sed­ni­com je pred­se­da­vao Mi­loš Cr­no­mar­ko­vić, pred­sed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne.

Iz­me­đu osta­log, usvo­jen je Pro­gram ra­da Skup­šti­ne op­šti­ne za ovu go­di­nu, iz­ve­šta­ji o ra­du jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va u pro­šloj i fi­nan­sij­ski pla­no­vi za ovu go­di­nu kao i fi­nan­sij­ski pla­no­vi me­snih za­jed­ni­ca. Do­ne­ta je i od­lu­ka o re­ba­lan­su bu­dže­ta, usvo­je­no vi­še od­lu­ka o iz­ra­di pla­no­va de­talj­ne re­gu­la­ci­je bez ko­jih ne­ma in­ve­sti­ra­nja i raz­vo­ja bez ob­zi­ra da li se ra­di o gra­du ili in­du­strij­skim zo­na­ma. Usvo­jen je i Go­di­šnji pro­gram za­šti­te, ure­đe­nja i ko­ri­šće­nja po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta za ovu go­di­nu na pod­ruč­ju sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne.

Skup­šti­na op­šti­ne je do­bi­la no­vu od­bor­nič­ku gru­pu. Na­i­me, od­bor­nič­ka gru­pa Gru­pe gra­đa­na ”Pre­po­rod” se tran­sfor­mi­sa­la u od­bor­nič­ku gru­pu ”Je­din­stve­na Sr­bi­ja” s ob­zi­rom da je ne­ko­li­ko da­na ra­ni­je u Pa­zo­vi oform­lje­na Op­štin­ska or­ga­ni­za­ci­ja ”Je­din­stve­ne Sr­bi­je”. Šef no­ve od­bor­nič­ke gru­pe je Zo­ran Ki­to­njić, čla­no­vi su Mi­hal Ba­laž i dr Zo­ran In­đić.

Na­kon za­vr­šet­ka ra­da jav­nog de­la sed­ni­ce odr­ža­na je za­tvo­re­na sed­ni­ca na ko­joj su od­bor­ni­ci do­ne­li Od­lu­ku o or­ga­ni­za­ci­ji i ra­du or­ga­na op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va za vre­me rat­nog ili van­red­nog sta­nja.

Z.G.S

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: