• četvrtak, 21. septembar 2023.
Protestna šetnja
Politika
0 Komentara

Protestna šetnja

5. maj 2011. godine

Sa protesta u Sremskoj Mitrovici

Sto­ti­nak čla­no­va i sim­pa­ti­ze­ra Srp­ske na­pred­ne stran­ke i Po­kre­ta soc­ci­ja­li­sta u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci su pro­te­kle sed­mi­ce odr­ža­li pro­test­nu šet­nju od Žit­nog tr­ga do Grad­ske ku­će.

No­se­ći stra­nač­ka obe­lež­ja i ne­ko­li­ko tran­spa­re­na­ta po­dr­ške To­mi­sla­vu Ni­ko­li­ću, uče­sni­ci pro­te­sta su se oko po­la sa­ta, bez go­vo­ra, za­dr­ža­li pred Grad­skom ku­ćom, a po­tom se upu­ti­li ka Sa­bor­nom hra­mu sve­tog Di­mi­tri­ja gde su za­pa­li­li sve­će. Za vre­me pro­te­sta ni­je bi­lo blo­ka­de ra­da grad­skih slu­žbi, ni­ti spre­ča­va­nja stra­na­ka da udju u zgra­du grad­ske ku­će.

Pred­sed­nik Grad­skog od­bo­ra Po­kre­ta so­ci­ja­li­sta Dra­gi­ša Pan­te­lić na­ja­vio je mo­guć­nost odr­ža­va­nja se­ri­je pro­te­sta, ne is­klju­ču­ju­ći ni mo­gu­ću ra­di­ka­li­za­ci­ju pro­te­sta.

Ž.N.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: