• nedelja, 3. decembar 2023.
Sremu predstoji političko iznenađenje
Politika
0 Komentara

Sremu predstoji političko iznenađenje

8. april 2011. godine

 

Maja Gojković

Po­sle iz­bo­ra na ko­ji­ma će­mo si­gur­no ostva­ri­ti uspeh, ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma i part­ne­ri­ma u URS ću pred­lo­ži­ti ap­so­lut­nu de­par­ti­za­ci­ju i de­po­li­ta­zi­ca­ju jav­nih pred­u­ze­ća, što je rak ra­na u dr­ža­vi. Ti­me bi jav­na pred­u­ze­ća mo­ra­la i da se re­for­mi­šu. Ja znam da bi to mno­ge za­bo­le­lo jer je isti­na da sa­da par­tij­ski li­de­ri vla­da­ju jav­nim pred­u­ze­ći­ma, a ova­ko će ozbilj­ni me­na­dže­ri. Na­rav­no, gra­đa­ni i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u sve­mu tre­ba da ima­ju od­lu­ču­ju­ću reč i da ima­ju pre­ko 50 od­sto vla­sni­štva – ka­že u raz­go­vo­ru za „Srem­ske no­vi­ne“ Ma­ja Goj­ko­vić, pred­sed­ni­ca Na­rod­ne par­ti­je i čla­ni­ca Pred­sed­ni­štva Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je (URS).

Ne­dav­no ste iz­ja­vi­li da će URS na sle­de­ćim iz­bo­ri­ma osvo­ji­ti jed­no od pr­va dva me­sta  u Skup­šti­ni Voj­vo­di­ne. Na če­mu ba­zi­ra­te taj op­ti­mi­zam ?

– Mo­je po­li­tič­ko pred­vi­đa­nje da će URS bi­ti pra­vo po­li­tič­ko iz­ne­na­đe­nje na sle­de­ćim iz­bo­ri­ma, ba­zi­ra se na po­li­ti­ci ko­ju mi za­stu­pa­mo i na sna­zi po­li­tič­kih li­de­ra i kan­di­da­ta ko­je će­mo kan­di­do­va­ti na op­štin­skim i lo­kal­nim iz­bo­ri­ma za pr­ve lju­de gra­do­va i op­šti­na. URS že­le da ani­mi­ra­ju  gra­đa­ne, ko­ji sve ma­nje iz­la­ze na iz­bo­re, či­nje­ni­com da će­mo za­stu­pa­ti naš po­li­tič­ki stav da su ne­po­sred­ni iz­bo­ri za gra­do­na­čel­ni­ke i pred­sed­ni­ke op­šti­na ne­što što do­no­si kva­li­tet, da ne tre­ba po­li­tič­ki li­de­ri da se bo­je ja­kih lju­di u svo­jim stran­ka­ma, da to tre­ba da bu­de kom­pli­ment kao što je na­ma kom­pli­ment što su se naj­bo­lji u lo­kal­nim sre­di­na­ma udru­ži­li u re­gi­o­ne i na taj na­čin da ani­mi­ra­mo gra­đa­ne da se vra­te po­li­tič­kom od­lu­či­va­nju da ti­me što će una­pred zna­ti ko su nji­ho­vi kan­di­da­ti, kre­i­ra­ju lo­kal­nu po­li­ti­ku.

Ima­te li uti­sak da je u po­sled­nje vre­me za­o­štre­na re­to­ri­ka de­lo­va vla­sti pre­ma is­tak­nu­tim pred­stav­ni­ci­ma URS, po­seb­no Mla­đa­nu Din­ki­ću ?

– Za­o­štre­na je re­to­ri­ka i po­na­ša­nje pre­ma stran­ci ko­ju on pred­sta­vlja ti­me što ne­ko, oči­gled­no, u vla­da­ju­ćoj ko­a­li­ci­ji ne mo­že da pod­ne­se glas na­ro­da i glas isti­ne, dru­ga­či­ji na­čin raz­mi­šlja­nja ko­ji ni­je iz­net da bi se sva­đa­lo, ne­go da bi se ne­što po­pra­vi­lo. I ne mo­gu da pod­ne­su ja­ča­nje URS i, u po­sled­nje vre­me, a što je sa­kri­ve­no od jav­no­sti, po­na­vlja­nje iz­bo­ra po me­snim za­jed­ni­ca­ma na te­ri­o­ri­ja­ma či­ta­vih op­šti­na gde su URS osva­ja­li pr­vo ili dru­go me­sto, bez ob­zi­ra u kom de­lu dr­ža­ve se po­na­vlja­li ti iz­bo­ri. Ima­mo iz­u­zet­no mno­go mo­no­po­la u ovoj dr­ža­vi i sa­mo ga još ni­smo ima­li na po­li­tič­kom te­re­nu. Oči­gled­no je da sa­da li­de­ri dve ve­li­ke po­li­tič­ke stran­ke sma­tra­ju da je Sr­bi­ji naj­bo­lje da ima sa­mo dve po­li­tič­ke stran­ke.

Ho­će­te da ka­že­te da su URS „trn u oku“ li­de­ri­ma naj­ve­ćih stra­na­ka vla­sti i opo­zi­ci­je ?

– Ap­so­lut­no smo trn u oku za­to što smo po­li­tič­ka kon­ku­ren­ci­ja. Ta­man su po­mi­sli­li da su „kar­te po­de­lje­ne“ i da će se dve stran­ke stal­no sme­nji­va­ti na vla­sti i, ako ne mo­gu da se sme­nju­ju, on­da će za­jed­nič­ki pra­vi­ti ko­a­li­ci­je. On­da se po­ja­vi tre­ća po­li­tič­ka sna­ga, pot­pu­no sve­ža i no­va i po­sta­li smo ozbilj­na po­li­tič­ka kon­ku­ren­ci­ja.

Iz­ja­vi­li ste da u Na­rod­nu par­ti­ju ma­sov­no pre­la­ze do­sko­ra­šnji čla­no­vi ve­li­kih par­ti­ja vla­sti i opo­zi­ci­je. Ima li to­ga i u Sre­mu ?

– Da, to je isti­na. U Sre­mu će usko­ro bi­ti jed­no ve­li­ko po­li­tič­ko iz­ne­na­đe­nje. Pri­jat­no ili ne­pri­jat­no,  za­vi­si od po­li­tič­ke stran­ke.

Ž.Ne­go­va­no­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: