• četvrtak, 21. septembar 2023.
Hronika | Inđija
0 Komentara

Potpisan Memorandum o razumevanju

4. maj 2011. godine

Inđija – U okvi­ru Pro­jek­ta po­dr­ške op­šti­na­ma ”IPA 2007” – Do­bra upra­va, pla­ni­ra­nje i pru­ža­nje uslu­ga – In­đi­ja je jed­na od 17 op­šti­na i gra­do­va u Sr­bi­ji ko­je su pro­šlog po­ne­delj­ka u Be­o­gra­du pot­pi­sa­le Me­mo­ran­dum o raz­u­me­va­nju. Reč je o teh­nič­koj po­dr­šci op­šti­ni u obla­sti pla­ni­ra­nja i upra­vlja­nja fi­nan­si­ja­ma. Pro­je­kat fi­nan­si­ra Evrop­ska uni­ja i on ima za cilj po­bolj­ša­nje ka­pa­ci­te­ta lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va za efi­ka­snu ras­po­de­lu pri­ho­da, una­pre­đe­nje upra­vlja­nja fi­nan­si­ja­ma, sve to u skla­du sa ak­tu­el­nim pro­ce­si­ma de­cen­tra­li­za­ci­je.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: