• subota, 30. septembar 2023.
Plu­ra­li­zam sti­lo­va, te­ma i ide­ja
Kultura
0 Komentara

Plu­ra­li­zam sti­lo­va, te­ma i ide­ja

17. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Iz­lo­žba sli­ka, cr­te­ža i skulp­tu­ra Udru­že­nja li­kov­nih umet­ni­ka Sir­mi­jum otvo­re­na je pro­te­kle sre­de, 4. ma­ja, u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, u Ga­le­ri­ji “La­zar Vo­za­re­vić”. Reč je o tra­di­ci­o­nal­noj go­di­šnjoj iz­lo­žbi Udru­že­nja, ko­ja se odr­ža­va sva­kog ma­ja.

Sa otvaranja izložbe

Ove go­di­ne de­la je iz­lo­ži­lo 24 uče­sni­ka, či­je je ra­do­ve iza­brao umet­nič­ki sa­vet. Iz­lo­že­no je 60-ak ra­do­va, a po­se­ban pro­stor do­de­ljen je Mir­ja­ni Jo­va­no­vić Ju­ci i Slo­bo­da­nu Re­me­ti­ću Fi­ku­su, kao pro­šlo­go­di­šnjim po­hva­lje­nim uče­sni­ci­ma, ko­ji su iz­lo­ži­li vi­še de­la.

Po­hva­lje­ni umet­ni­ci su Sreć­ko Ra­du­lo­vić, Mi­lan Kar­daš i Zden­ka Pe­ri­šić. Oni su kao na­gra­du do­bi­li mo­guć­nost uče­šća na Me­đu­na­rod­noj umet­nič­koj ko­lo­ni­ji u Bi­je­lji­ni sle­de­će go­di­ne.

– Ve­li­ka mi je čast što Mi­trov­ča­ni­ma mo­gu da po­ka­žem svo­ju umet­nost, a na­ro­či­to što je moj rad po­hva­ljen, jer je to jed­na po­zi­tiv­na kri­ti­ka za me­ne i pod­strek za da­lje, re­kao je Mi­lan Kar­daš.

Na­ro­či­tu pa­žnju pu­bli­ke pri­vu­kao je za­jed­nič­ki li­kov­ni rad, na ko­jem su svoj umet­nič­ki pe­čat osta­vi­li svi uče­sni­ci iz­lo­žbe.

Ka­ko je na­pi­sa­la Sve­tla­na Su­ba­šić, ku­stos Mu­ze­ja “Srem”, plu­ra­li­zam sti­lo­va, te­ma i ide­ja i ujed­na­če­nost kva­li­te­ta ra­do­va je ono što obe­le­ža­va ovu iz­lo­žbu, ko­ja do­no­si pre­sek stva­ra­la­štva čla­no­va Udru­že­nja i pro­na­la­zi svo­je me­sto na ma­pi grad­skih kul­tur­nih do­ga­đa­ja.

Iz­lo­žba će, po re­či­ma di­rek­to­ra Ga­le­ri­je Ra­du­la Gli­go­vi­ća, bi­ti otvo­re­na do 29. ma­ja.

I. Zo­ra­no­vić

 

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: