• petak, 12. jul 2024.
Ekonomija
0 Komentara

Otvo­re­na vra­ta ogrom­nog tr­ži­šta

17. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – In­đij­ski “Gas Teh” jed­no je od onih srem­skih pred­u­ze­ća ko­ja su pri­sut­na na tr­ži­štu Ru­ske Fe­de­ra­ci­je. Već pu­nu de­ce­ni­ju tu se pro­da­je deo ga­sne opre­me ko­ju ovo pred­u­ze­će pro­iz­vo­di, za taj po­sao ima­ju obez­be­đe­ne sve neo­p­hod­ne ser­ti­fi­ka­te i do­zvo­le. Za sa­da “Gas Teh” ne po­slu­ju na tr­ži­šti­ma Be­lo­ru­si­je i Ka­zah­sta­na, ali je fir­ma ve­o­ma za­in­te­re­so­va­na za to, re­kao je    Mo­mir An­to­nić, teh­nič­ki di­rek­tor “Gas Te­ha”.

Be­lo­ru­sko tr­ži­šte ni­je ne­po­zna­to za sta­ro­pa­zo­vač­ki “Li­fam M”,  jer je ova fir­ma du­go po­slo­va­la sa Min­skim trak­tor­skim za­vo­dom. Na ovo tr­ži­šte pla­si­ra­ju ser­vo upa­lja­če, me­đu­tim Mi­len­ko Po­po­vić, di­rek­tor,  sma­tra da bi ka­pa­ci­tet, uz ma­la ula­ga­nja, mo­gao da bu­de du­pli­ran a sa­mim tim i iz­voz. I “Ju­go­hem” iz No­ve Pa­zo­ve po­slo­vao je na ru­skom tr­ži­štu, ali ka­ko je ka­zao  vla­snik fir­me Bo­ško Sta­ni­sa­vlje­vić tre­ba da ob­no­ve ate­ste kod nad­le­žnog ru­skog in­sti­tu­ta i da na­đu pro­mo­te­ra za to tr­ži­šte.

Ovo su sa­mo ne­ki od ko­men­ta­ra o  za­in­te­re­so­va­no­sti srem­skih pred­u­ze­ća ve­za­nih za spolj­no­tr­go­vin­sku sa­rad­nju sa tr­ži­štem la­ne for­mi­ra­ne Ca­rin­ske uni­je Ru­si­ja – Be­lo­ru­si­ja – Ka­zah­stan. Upra­vo po­bolj­ša­nje iz­vo­za bi­la je te­ma pro­šlo­ne­delj­nog sa­stan­ka ov­da­šnjih pri­vred­ni­ka sa pred­stav­ni­ci­ma ru­skih i be­lo­ru­skih ko­mo­ra, tr­go­vin­skih pred­stav­ni­šta­va i struč­nja­ka Pri­vred­ne ko­mo­re Sr­bi­je, či­ji je do­ma­ćin bi­la Srem­ska pri­vred­na ko­mo­ra. Pred­sed­nik Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re Mi­lan Bo­žić is­ta­kao je da  spolj­no­tr­go­vin­ska raz­me­na Srem­skog okru­ga sa Ru­si­jom ide uz­la­znom li­ni­jom, da je lanj­ski uvoz  bio vre­dan 13,66 mi­li­o­na do­la­ra, a iz­voz oko 8,76 mi­li­o­na di­na­ra, ali da to ni­je do­volj­no. Bo­žić je iz­ra­zio na­du da će, uz ko­or­di­na­ci­ju Pri­vred­ne ko­mo­re Sr­bi­je i sa­rad­njom sa pred­stav­ni­šta­vi­ma ze­ma­lja čla­ni­ca ove ca­rin­ske uni­je Srem­ci usko­ro ostva­ri­ti bo­lje re­zul­ta­te.

Ko­mor­ski po­da­ci po­ka­zu­ju da je to­kom pr­vog tro­me­seč­ja ove go­di­ne na tr­ži­šte Ru­ske Fe­de­ra­ci­je iz Sre­ma pla­si­ra­na ro­ba vred­na 2,4 mi­li­o­na do­la­ra, a uve­ze­na ro­ba vred­na 2,6 mi­li­o­na do­la­ra. Že­lju za po­ve­ća­njem raz­me­ne po­seb­no iz­vo­za na  ve­li­ko ru­sko- be­lo­ru­sko-ka­zah­stan­sko tr­ži­šte iz­ra­zi­li su pred­stav­ni­ci svih fir­mi uče­sni­ca pro­šlo­ne­delj­nog ko­mor­skog sa­stan­ka.  “Ru­ma­gu­ma” nu­di trak­tor­sku pne­u­ma­ti­ku i spolj­ne gu­me, “Mi­tro­srem -Korn” pro­iz­vo­de od ku­ku­ru­za za ljud­sku is­hra­nu, a “Li­fam M”  su­do­ve pod pri­ti­skom – bo­ce za gas i re­zer­vo­a­re,  po­ljo­pri­vred­nu i gra­đe­vin­sku me­ha­ni­za­ci­ju i hi­dra­u­lič­ne kom­po­nen­te. “Gas Teh” ho­će da još vi­še pro­da­je ga­snu i ener­get­sku opre­mu, a “Big Bul” da me­som i me­snim pre­ra­đe­vi­na­ma na­đe me­sto na tom tr­ži­štu. “Mi­ci­dis Po­int” to isto na­me­ra­va da uči­ni nu­de­ći bra­šno, te­ste­ni­nu, pe­kar­ske pro­iz­vo­de, oblan­de, ko­re i su­še­nu te­ste­ni­nu, a  “Ju­go­hem” kva­li­tet­nim bo­ja­ma, la­ko­vi­ma i  pre­ma­zi­ma.

Sr­bi­ja je, pod­se­ća­mo, do­bi­la sta­tus naj­po­vla­šće­ni­je na­ci­je na tr­ži­štu Ru­ske Fe­de­ra­ci­je, ali ga ne­do­volj­no ko­ri­sti. Da bi se sta­nje pro­me­ni­lo po­moć i po­dr­ška obe­ća­ni su i iz Pri­vred­ne ko­mo­re Sr­bi­je po­ru­če­no je sa sku­pa. Na­kon pre­zen­ta­ci­je i raz­go­vo­ra u Srem­skoj pri­vred­noj ko­mo­ri me­šo­vi­ta pri­vred­na de­le­ga­ci­ja je po­se­ti­la ne­ko­li­ko srem­skih pred­u­ze­ća gde se  kon­kret­ni­je  raz­go­va­ra­lo o iz­vo­zu.

S.Đaković

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: