• nedelja, 14. jul 2024.
Narod traži konkurentne rezultate
Politika
0 Komentara

Narod traži konkurentne rezultate

6. maj 2011. godine

Velimir Ilić sa Mitrovčanima

Srem­sku Mi­tro­vi­cu i ne­ko­li­ko okol­nih se­la  12. apri­la je po­se­tio Ve­li­mir Ilić, pred­sed­nik No­ve Sr­bi­je sa sa­rad­ni­ci­ma. U ovu po­se­tu  do­šao je, ka­ko nam je ob­ja­snio  da bi se upo­znao sa sta­njem na te­re­nu i ra­dom od­bo­ra par­ti­je či­ji je on li­der. Tom pri­li­kom su­sreo se i sa gra­đa­ni­ma i pri­hva­tio raz­go­vor za “Srem­ske no­vi­ne”.

 

Šta Vas lju­di u ta­kvim pri­li­ka­ma naj­če­šće pi­ta­ju?

– Lju­di me pi­ta­ju:  ho­će li bi­ti bo­lje ? Bi­će bo­lje, za­to pra­vi­mo iz­bo­re. Lju­de in­te­re­su­je da li će mo­ći da ra­de i za­ra­de, da za­po­sle omla­di­nu, da ži­ve nor­mal­ni­je. Svi su obe­ća­va­li, a ka­da iz­bo­ri pro­đu ne ura­di se ni­šta. Po­sku­pe­li su naf­ta, her­bi­ci­di, se­me­na, a sub­ven­ci­je su sve ma­nje. Pri­ča­mo o EU, a lju­de in­te­re­su­je da li će ono što je ta­mo pri­sut­no i ov­de bi­ti na de­lu, a ne sa­mo u pri­ča­ma. No­va Sr­bi­ja se sa svo­jim ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma za­la­že za sko­re iz­bo­re, jer je sve zre­lo da pad­ne.

 

Šta naj­vi­še za­me­ra­te ak­tu­el­noj vla­di?

– Sta­nje u eko­no­mi­ji, so­ci­ja­li, po­ljo­pri­vre­di. Ima mno­go obe­ća­nja, a ni­su is­pu­nje­na. Na­rod je zbu­njen, ne mo­že da ve­ru­ju da ne­ko to­li­ko obe­ća­va, a ni­šta ne spro­vo­di u de­lo. Za­to je že­lja da do­đe ne­ko ko će ka­da ne­što obe­ća da to ura­di.  Da se obe­ća skrom­no, re­al­no i ka­že lju­di to­li­ko se mo­že.

 

Gde su nam po va­šem mi­šlje­nju šan­se?

-Mo­ra da bu­de vi­še iz­vo­za, a je­di­ni na­čin da se iz­vo­zi je po­ljo­pri­vre­da. Ru­sko tr­ži­šte nam da­je sta­tus naj­po­vla­šće­ni­je na­ci­je i mi ga ne ko­ri­sti­mo, jer ne pro­iz­vo­di­mo. Ko­li­ko su Srem ili Ba­nat iz­vo­zi­li ra­ni­je? Do­ži­ve­li smo da uvo­zi­mo svi­nje­ti­nu iz Ma­đar­ske, go­ve­di­nu iz Ar­gen­ti­ne… Na­rod in­te­re­su­ju  da li će ne­ko do­ći i uve­sti re­da u dr­ža­vu i po­sta­vi­ti na zdra­ve te­me­lje ma­kro­e­ko­nom­sku po­li­ti­ku, da ne­ma si­ro­ma­štva i da se na­rod ne hra­ni u na­rod­nim ku­hi­nja­ma. Ni za vre­me 2. svet­skog ra­ta ni­smo se u nji­ma hra­ni­li. Lju­di ne mo­gu da pla­te stru­ju ni dru­go, za če­ti­ri me­se­ca in­fla­ci­ja je pre­šla pet od­sto, a to­li­ko su re­kli da će bi­ti za go­di­nu da­na. U Skup­šti­ni se do­no­se za­ko­ni ko­ji do­no­se no­va da­va­nja, u ste­čaj je ušlo 67.000 fir­mi, a oko 50.000 je u pred­ste­čaj­nom po­stup­ku što zna­či da će još oko 300.000 lju­di osta­ti bez po­sla.

S.Đa­ko­vić

Fo­to: M.Mi­le­u­snić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: