• petak, 12. jul 2024.
Ka­ra­van mla­dih LDP-a
Politika
0 Komentara

Ka­ra­van mla­dih LDP-a

25. maj 2011. godine

Karavan mladih LDP

Ka­ra­van mla­dih LDP-a po­se­tio je ne­dav­no Srem­sku Mi­tro­vi­cu i pred­sta­vio gra­đa­ni­ma plat­for­mu omla­din­ske po­li­ti­ke.

Mla­di LDP-a in­si­sti­ra­ju na sve­o­bu­hvat­noj re­for­mi sred­njeg i vi­so­ko­škol­skog obra­zo­va­nja, otva­ra­nju Kan­ce­la­ri­je za mla­de u sva­kom me­stu u Sr­bi­ji (što bi omo­gu­ći­lo omla­di­ni da ne­po­sred­no uti­če na re­ša­va­nje pro­ble­ma u svom lo­kal­nom okru­že­nju), kao i na po­dr­šci škol­skom i ama­ter­skom spor­tu.

-Ka­ra­van mla­dih LDP-a već da­ni­ma obi­la­zi sve kra­je­ve Sr­bi­je, pa je sti­gao u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, s ci­ljem pro­mo­vi­sa­nja svo­je omla­din­ske po­li­ti­ke. Naš pro­gram na­stao je kao re­zul­tat vi­še­go­di­šnjeg ra­da i is­ku­stva, a ono što nu­di­mo su kon­kret­na re­še­nja – re­kla je Ana Mi­lo­va­no­vić, pred­sed­ni­ca mla­dih LDP-a Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

I.Z.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: