• subota, 2. mart 2024.
Džip na dar
Politika
0 Komentara

Džip na dar

7. april 2011. godine

Pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja Go­ran Je­šić pre­dao je pro­šlog če­tvrt­ka na­čel­ni­ku Po­li­cij­ske upra­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca Zo­ra­nu Sma­ji­ću džip „mi­cu­bi­ši“,  kao po­moć lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve bu­du­ćoj sta­ni­ci sa­o­bra­ćaj­ne po­li­ci­je u In­đi­ji. No­va sta­ni­ca bi­će nad­le­žna za sa­o­bra­ćaj na te­ri­to­ri­ja­ma op­šti­na In­đi­ja i Sta­ra Pa­zo­va, a op­šti­na In­đi­ja je za bu­du­ću sta­ni­cu obez­be­di­la i obje­kat ko­ji se već re­no­vi­ra.

 

Goran Ješić uručuje ključeve vozila Zoranu Smajiću

Po re­či­ma Go­ra­na Je­ši­ća, otva­ra­nje sta­ni­ce sa­o­bra­ćaj­ne po­li­ci­je je ve­o­ma zna­čaj­no za In­đi­ju zbog če­ga je lo­kal­na sa­mo­u­pra­va iz­dvo­ji­la sred­stva i za sta­ni­cu obez­be­di­la zgra­du u cen­tru gra­da.

– Re­no­vi­ra­nje zgra­de je u to­ku i na­dam se da će usko­ro i ona bi­ti pre­da­ta na upo­tre­bu Po­li­cij­skoj upra­vi. Po­dr­ška otva­ra­nju sta­ni­ce sa­o­bra­ćaj­ne po­li­ci­je je i ova do­na­ci­ja vo­zi­la Po­li­cij­skoj upra­vi za­to što zna­mo da je te­ška si­tu­a­ci­ja i mi mo­že­mo da po­mog­ne­mo kao lo­kal­na sa­mo­u­pra­va – re­kao je Go­ran Je­šić i pod­se­tio da je In­đi­ja i to­kom pret­hod­nih go­di­na u ne­ko­li­ko na­vra­ta ku­po­vi­nom vo­zi­la po­ma­ga­la Po­li­cij­skoj upra­vi Srem­ska Mi­tro­vi­ca, po­li­cij­skoj sta­ni­ci u In­đi­ji i va­tro­ga­sno-spa­si­lač­koj je­di­ni­ci.

Na­čel­nik Po­li­cij­ske upra­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca Zo­ran Sma­jić je re­kao da srem­ska po­li­ci­ja ima iz­u­zet­no do­bru sa­rad­nju sa svim lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma u Sre­mu, a sa In­đi­jom iz­van­red­nu sa­rad­nju.

– Ka­ko se oče­ku­je, no­vom si­ste­ma­ti­za­ci­jom u po­li­ci­ji, In­đi­ja će do­bi­ti sta­ni­cu sa­o­bra­ćaj­ne po­li­ci­je ko­ja će bi­ti nad­le­žna za op­šti­ne In­đi­ja i Sta­ra Pa­zo­va. Po­moć In­đi­je kod otva­ra­nja sta­ni­ce sa­o­bra­ćaj­ne po­li­ci­je je ve­o­ma zna­čaj­na. Ukup­no, po­moć se ne ogle­da sa­mo u ma­te­ri­jal­nim sred­stvi­ma, već i kroz sva­ko­dnev­ne kon­tak­te, a sve u in­te­re­su da gra­đa­ni In­đi­je i svi gra­đa­ni Sre­ma bu­du što bez­bed­ni­ji – re­kao je Zo­ran Sma­jić, na­čel­nik Po­li­cij­ske upra­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

Ž.N—J.Z.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: