• sreda, 29. novembar 2023.
Izgradnja evropskog društva – prioritet
Politika
0 Komentara

Izgradnja evropskog društva – prioritet

4. maj 2011. godine

 

Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Srbije

Mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Sr­bi­je Vuk Je­re­mić po­se­tio je pro­te­klog če­tvrt­ka Srem­sku Mi­tro­vi­cu gde je pru­žio po­dr­šku gru­pi od 40 mla­dih Mi­trov­ča­na ko­ji su 26. apri­la ot­pu­to­va­li na stu­dij­sko – edu­ka­tiv­no pu­to­va­nje u  Ma­đar­sku, Slo­vač­ku, Austri­ju i Slo­ve­ni­ju. Mi­ni­star Je­re­mić je tom pri­li­kom, u raz­go­vo­ru sa no­vi­na­ri­ma, oce­nio da je u pi­ta­nju  iz­u­zet­no va­žan pro­je­kat i da je za­to  Mi­ni­star­stvo spolj­nih po­slo­va od­lu­či­lo da uče­stvu­je u nje­mu.

– Ka­da ka­že­mo da gra­di­mo evrop­sko dru­štvo va­žno je da  na in­di­vi­du­al­nom ni­vou lju­di poč­nu da sti­ču is­ku­stva  ka­ko iz­gle­da taj ži­vot, ka­kvi su to evrop­ski stan­dar­di ko­ji­ma te­ži­mo. Po­sle mno­go vre­me­na iz­bo­ri­li smo se da ima­mo slo­bo­du kre­ta­nja, da pu­tu­je­mo, a ova­kva pu­to­va­nja su va­žna po­seb­no za  mla­de. Za­to će  Mi­ni­star­stvo spolj­nih po­slo­va uvek po­dr­ža­va­ti ova­kve pro­jek­te  – re­kao je mi­ni­star Vuk Je­re­mić o zna­ča­ju ak­tu­el­nog mi­tro­vač­kog pro­jek­ta.

 

Pred polazak u inostratsvo

Gru­pa mla­dih će obi­ći po­me­nu­te ze­mlje cen­tral­ne i is­toč­ne Evro­pe i u sva­koj od nji­ho­vih pre­sto­ni­ca  ima­će po­dr­šku da po­se­ti na­še am­ba­sa­de i pri­li­ku za raz­go­var sa am­ba­sa­do­ri­ma što će upot­pu­ni­ti i obo­ga­ti­ti nji­hov bo­ra­vak.

– Ovaj pro­je­kat je do­bar pri­mer ka­ko lo­kal­ne vla­sti i cen­tral­ne vla­sti mo­gu da sa­ra­đu­ju na op­šte do­bro.  Iz­grad­nja evrop­skog dru­štva je je­dan od va­žnih pri­o­ri­te­ta za ovu ze­mlju, za ovu vlast, za sva­ku vlast ko­ja će do­ći. Ovo ni­je po­li­tič­ko već ukup­no dru­štve­no pi­ta­nje i sve in­sti­tu­ci­je i oni ko­ji ih bu­du vo­di­li tre­ba da za­dr­že ovaj ste­pen an­ga­žo­va­nja – po­ru­čio je mi­ni­star Je­re­mić.

Pro­je­ka­tom stu­dij­sko edu­ka­tiv­nog pu­to­va­nja 40 mla­dih su­gra­đa­na u ze­mlje EU Srem­ska Mi­tro­vi­ca će da­ti pun do­pri­nos evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma Sr­bi­je, sma­tra za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Sr­đan Ko­zli­na. Na ovaj na­čin i Lo­kal­ni  ak­ci­o­ni plan za mla­de do­bi­ja svoj prak­tič­no pri­me­njiv smi­sao.

Di­plo­mi­ra­ni in­že­njer po­štan­skog sa­o­bra­ća­ja i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja Bra­ni­slav Čo­lić, iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce je­dan je od put­ni­ka. Ovaj 27- go­di­šnjak pr­vi put pu­tu­je u EU, a oče­ku­je, ka­ko nam je ka­zao da  će se upo­zna­ti sa kul­tu­rom sta­nov­ni­ka ze­ma­lja ko­je po­se­ću­ju i raz­me­ni­ti mi­šlje­nja sa svo­jim vr­šnja­ci­ma.

S.Đ.- M.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: