• nedelja, 3. decembar 2023.
Hronika | Šid
0 Komentara

Gradi se vodovodna mreža

4. maj 2011. godine

Šid – Pro­te­kle ne­de­lje pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, za­jed­no sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma, po­se­ti­la je Me­snu za­jed­ni­cu Lju­ba, gde se upo­zna­la sa pro­ble­mi­ma ovog se­la, od ko­jih je je­dan lo­še sta­nje zgra­de Me­sne za­jed­ni­ce. Na­i­me, ka­ko je re­če­no pred­sed­ni­ci, ovaj obje­kat bi pod hit­no tre­ba­lo da se sa­ni­ra, po­seb­no krov ko­ji je na ne­kim de­lo­vi­ma znat­no ošte­ćen.

Ina­če, u Lju­bi je pro­te­klih da­na po­če­la iz­grad­nja se­o­skog vo­do­vo­da, či­ja je vred­nost ne­što vi­še od 20 mi­li­o­na di­na­ra. Ra­do­ve fi­nan­si­ra Fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne, a rok za nji­hov za­vr­še­tak  je 45 da­na.

– Sma­tram da je iz­grad­nja no­ve vo­do­vod­ne mre­že je­dan od na­ših naj­ve­ćih re­zul­ta­ta, po­seb­no ka­da je u pi­ta­nju ova me­sna za­jed­ni­ca. Ta­ko­đe, ima­mo u pla­nu još da po­mog­ne­mo i da se adap­ti­ra zgra­da me­snog Do­ma kul­tu­re, kao i da se asval­ti­ra ma­nja de­o­ni­ca pu­ta ko­ja ni­je za­vr­še­na pro­šle go­di­ne – re­kla je pred­sed­ni­ca Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, do­da­ju­ći da je stva­ra­nje jed­na­kih uslo­va za ži­vot svih gra­ća­na šid­ske op­šti­ne naj­va­žni­ji pri­o­ri­tet ra­da ove lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve.

Pre­ma re­či­ma Mi­la­di­na Pi­ni­ća, di­rek­to­ra šid­skog „Vo­do­vo­da“, ovo pred­u­ze­će je sprem­no da skla­pa ugo­vo­re sa me­šta­ni­ma za pri­klju­či­va­nje na vo­do­vod­nu mre­žu.

– Čim bu­du po­sta­vlje­ne glav­ne ce­vi kroz uli­ce, sprem­ni smo da poč­ne­mo pri­klju­či­va­nje do­ma­ćin­sta­va. Ce­ne pri­klju­ča­ka će u pro­se­ku iz­no­si­ti oko 10 hi­lja­da di­na­ra, u za­vi­sno­sti od to­ga da li pri­klju­čak pro­la­zi is­pod pu­ta i mo­ći će da se pla­te na naj­ma­nje pet ra­ta – re­kao je di­rek­tor Pi­nić.

Jan­ko To­polj­ski, pred­sed­nik Sa­ve­ta MZ Lju­ba, na­gla­sio je da me­šta­ni ovog fru­ško­gor­skog se­la, ko­je ima oko 220 do­ma­ćin­sta­va, sa ne­str­plje­njem oče­ku­ju da do­bi­ju vo­du iz sla­vi­ne.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: