• subota, 13. jul 2024.
Vukolić treći – Kina nije daleko
Sport
0 Komentara

Vukolić treći – Kina nije daleko

7. april 2011. godine

NENAD VUKOLIC OPTIMISTA UPRKOS PROBLEMIMA

Beograd – Naj­bo­lji srem­ski džu­di­sta Ne­nad Vu­ko­lić, ostva­rio je cilj jer se u Be­o­gra­du na dr­žav­nom pr­ven­stvu u se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji u ka­ta­go­ri­ji do 66 ki­lo­gra­ma do­ko­pao bron­za­ne ne­da­lje.

Vu­ko­lić je po­tom oti­šao u Bu­dim­pe­štu gde se or­ga­ni­zu­je vi­še­dnev­ni Oli­mij­ski cen­tar  ko­ji je va­žna ste­pe­ni­ca na pu­tu maj­sto­ra ko­ji že­le da is­pu­ne nor­mu za od­la­zak na  Olim­pij­ske igre u Lon­do­nu.

Već u apri­lu je Evrop­ski kup u Sa­ra­je­vu, na ko­me će Vu­ko­lić si­gur­no na­stu­pi­ti. Od dr­žav­nog pr­ven­stva i Evrop­skog ku­pa u Sa­ra­je­vu, uve­li­ko za­vi­si da li će ostva­ri­ti nor­mu za ovo­go­di­šnju Uni­ver­zi­ja­du u Ki­ni. Ne­nad je op­ti­mi­sta i ve­ru­je da će mu to po­ći za ru­kom.

– Pri­pre­me se  ne od­vi­ja­ju se ka­ko smo pla­ni­ra­li, a glav­ni raz­log je ne­do­sta­tak sred­sta­va – na­gla­ša­va nje­gov tre­ner Ve­li­mir – Ve­le Vu­ko­lić.- Čak raz­mi­šlja­mo da uzme­mo kre­dit ka­ko  bi mo­gli da re­a­li­zu­je­mo plan pri­pre­ma za ve­li­ka tak­mi­če­nja.

S. Lov­ča­nin

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: