• sreda, 6. decembar 2023.
Sojina slama greje kuću
Reportaža
0 Komentara

Sojina slama greje kuću

1. april 2011. godine
Borislav barna već godinama koristi poseban sistem grejanja.

“Za­hva­lju­ju­ći spe­ci­jal­noj pe­ći ko­ju sam pot­pu­no sam sa­zi­dao za­gre­vam pro­stor od 150 kva­dra­ta, bez pum­pe, vo­de u si­ste­mu i ra­di­ja­to­ra. Ta­ko­đe, ne­mam ni pod­la­ga­nja va­tre, či­šće­nja, ni pe­pe­la, a ni dim­nja­ča­re ni­sam an­ga­žo­vao još od 1988. go­di­ne” – ka­že Bo­ri­slav Bar­na iz Ši­da.

 

Borislav Barna pored svoje peći

S ob­zi­rom da se zi­ma bli­ži kra­ju, ovo je vre­me ka­da svi pra­ve bi­lans ko­li­ko su pro­te­klih me­se­ci po­tro­šli na gre­ja­nje. Kroz ana­li­zu tro­ško­va po­ku­ša­va se na­ći na­čin da se do­go­di­ne ne­ka­ko, ako je ika­ko mo­gu­će, ušte­di na ogre­vu, uz na­du da će na­red­na zi­ma mo­žda, ipak, bi­ti ma­lo to­pli­ja od pret­hod­ne. A ka­da ne­ko u svo­đe­nju ra­ču­na usta­no­vi da je to­kom ce­le zi­me po­tro­šio sa­mo de­set me­ta­ra dr­va ka­ko bi sva­ko­dnev­no gre­jao ku­ću od 150 kva­dra­ta, kao što je to slu­čaj sa Bo­ri­sla­vom Bar­nom iz Ši­da, on­da sva­ka­ko da ima raz­lo­ga da bu­de za­do­vo­ljan.

Ovaj Ši­đa­nin već se­dam go­di­na za za­gre­va­nje stam­be­nog pro­sto­ra ko­ri­sti bilj­ne ot­pat­ke sa nji­va i na taj na­čin znat­no šte­di kuć­ni bu­džet, ali i šti­ti ži­vot­nu sre­di­nu. Za ta­kav spe­ci­fi­čan na­čin gre­ja­nja ide­ju je do­bio još od ba­ke, ko­ja je svo­je­vre­me­no sa­ma zi­da­la fu­ru­ne.

– Osta­la mi je ta ide­ja od nje, ta­ko sam sam pot­pu­no sam sa­zi­dao svo­ju peć u po­dru­mu i za taj po­du­hvat ko­ri­stio sam 250 ša­mot­nih ci­ga­la. Fu­ru­na se na­la­zi u po­seb­noj ko­mo­ri ko­ja je izo­lo­va­na sta­kle­nom vu­nom i li­mom. Si­stem za­gre­va­nja je sa­svim jed­no­sta­van. Hla­dan va­zduh iz ku­će po­ti­sku­je onaj vre­li iz ko­mo­re i uba­cu­je ga u ku­ću. Na taj na­čin, za­hva­lju­ju­ći kru­že­nju to­plo­te, za­gre­vam pro­stor od 150 kva­dra­ta, bez pum­pe, vo­de u si­ste­mu i ra­di­ja­to­ra. Ta­ko­đe, ne­mam ni pod­la­ga­nja va­tre, a ni či­šće­nja pe­ći i pe­pe­la, a dim­nja­ča­re ni­sam an­ga­žo­vao još od 1988. go­di­ne – ka­že Bo­ri­slav, do­da­ju­ći da se pro­seč­na tem­pe­ra­tu­ra u ku­ći to­kom ce­le zi­me bi­la 25 ste­pe­ni, a da je ku­ću izo­lo­vao sti­ro­po­rom sa spo­lja­šne stra­ne.

Ovaj do­mi­šlja­ti Ši­đa­nin ka­že da je za zi­da­nje pe­ći na­ba­vio po­seb­nu vr­stu bla­ta ko­ja je slič­na gli­ni, a u ko­ju se do­da­ju još i so, ple­va i svinj­ska dla­ka, ta­ko da se u unu­tra­šnjo­sti lo­ži­šta ostva­ru­je tem­pe­ra­tu­ra iz­me­đu 700 i 800 ste­pe­ni.

– Kao go­ri­vo ko­ri­stim ba­li­ra­nu so­ji­nu sla­mu ko­ju sam pro­iz­vo­dim, jer je ona ma­sna, a ta­ko­đe do­da­jem i čo­ko­ve. Tek ka­da je na­po­lju tem­pe­ra­tu­ra is­pod mi­nus de­set, lo­žim i dr­va. Za ce­lu pro­te­klu se­zo­nu za ova­kav si­stem gre­ja­nja po­tro­šio sam sa­mo de­set me­ta­ra dr­va, dve pri­ko­li­ce čo­ko­va i oko 200 ba­la so­je, što je za­i­sta ve­li­ka ušte­da za kuć­ni bu­džet. A naj­va­žni­je mi je da nam je ce­le zi­me ku­ća bi­la to­pla – ka­že Bo­ri­slav Bar­na, do­da­ju­ći da ova fu­ru­na mo­že da po­slu­ži i za br­zo spra­vlja­nje ne­kih spe­ci­ja­li­te­ta, kao što su pi­ca, za či­je pe­če­nje je po­treb­no sa­mo je­dan mi­nut ili za krč­ka­nje ne­kog ku­va­nog je­la.

S. Mi­haj­lo­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: