• četvrtak, 18. jul 2024.
Šansa za ukrupnjavanje poseda
Hronika | Šid
0 Komentara

Šansa za ukrupnjavanje poseda

14. april 2011. godine

Detalj sa sastanka u Skupštini opštine

Šid – No­va kre­dit­na li­ni­ja Fon­da za raz­voj Voj­vo­di­ne na­me­nje­na je vla­sni­ci­ma re­gi­stro­va­nih po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va ko­ji že­le da ukrup­ne po­se­de. Kre­di­ti će bi­ti u iz­no­su od mi­li­on do se­dam mi­li­o­na di­na­ra i odo­bra­va­će se na pe­ri­od od se­dam go­di­na, sa go­di­šnjom ka­ma­tom od 7,9 do 8,9 od­sto. Na ovaj na­čin mo­ći će da se ku­pi mak­si­mal­no 10 hek­ta­ra ze­mlji­šta – iz­ja­vi­la je di­rek­tor­ka Fon­da za raz­voj AP Voj­vo­di­ne Sne­ža­na Re­pac na ne­dav­no odr­ža­nom sa­stan­ku sa po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma, ko­me je pri­su­stvo­va­lo oko osam­de­set po­ljo­pri­vred­ni­ka sa te­ri­to­ri­je šid­ske op­šti­ne.

Pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić is­ta­kla je da, u ci­lju una­pre­đe­nja sek­to­ra po­ljo­pri­vre­de, lo­kal­na sa­mo­u­pra­va u sa­rad­nji sa Fon­dom za raz­voj AP Voj­vo­di­ne že­li da po­mog­ne svim po­ljo­pri­vred­nim ga­zdin­stvi­ma na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne, po­ve­ća­njem obi­ma i in­te­zi­vi­ra­njem po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje, kao i po­di­za­njem ste­pe­na kon­ku­rent­no­sti.

– Naj­du­že za me­sec da­na bi­će otvo­re­na i op­štin­ska Kan­ce­la­ri­ja za raz­voj po­ljo­pri­vre­de, ko­ja će se ba­vi­ti is­klju­či­vo pro­ble­mi­ma po­ljo­pri­vred­ni­ka, nji­ho­vim in­for­mi­sa­njem, edu­ka­ci­jom, po­mo­ći pri apli­ci­ra­nju na kon­kur­se, pi­sa­njem pro­je­ka­ta i dru­gim pro­ble­mi­ma ve­za­nim za sek­tor po­ljo­pri­vre­de – re­kla je pred­sed­ni­ca Cvjet­ko­vić, do­da­ju­ći da je u pla­nu, ta­ko­đe, i otva­ra­nje eks­po­zi­tu­re Raz­voj­ne ban­ke Voj­vo­di­ne u Er­de­vi­ku.

Na­rod­ni po­sla­nik Želj­ko Bre­sto­vač­ki na­ja­vio je i sko­ri do­la­zak u Šid no­vo­i­za­bra­nog mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de, ko­ji će pred­sta­vi­ti no­ve me­re ovog mi­ni­star­stva.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: