• nedelja, 14. jul 2024.
Otvorena vrata “Vodovoda”
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Otvorena vrata “Vodovoda”

8. april 2011. godine

 

Kako se dobija voda za pice?

Uče­ni­ci go­to­vo svih mi­tro­vač­kih osnov­nih ško­la po­se­ti­li su iz­vo­ri­šte i Po­stro­je­nje za pre­ra­du vo­de JKP “Vo­do­vod” u okvi­ru ak­ci­je na­zva­ne “Otvo­re­na vra­ta vo­do­vo­da” po­vo­dom Svet­skog da­na vo­da. Obi­la­skom obje­ka­ta i u raz­go­vo­ru sa za­po­sle­ni­ma uče­ni­ci su do­bi­li od­go­vo­re na pi­ta­nje: ka­ko se do­bi­ja vo­da za pi­će?

Teh­nič­ki di­rek­tor “Vo­do­vo­da”  Ve­sna Vla­di­sa­vlje­vić, ob­ja­sni­la je da se za­po­sle­ni 24 sa­ta sva­ko­dnev­no ba­ve vo­dom i to od nje­nog cr­plje­nja, pre­ra­de do di­stri­bu­ci­je po­tro­ša­či­ma. Jer, Svet­ska or­ga­ni­za­ci­ja iz­vo­ri­šta i kva­li­tet vo­de za pi­će sta­vi­la me­đu 12 naj­va­žni­jih po­ka­za­te­lja zdrav­stve­nog sta­nja na­ci­je, za­to je kva­li­tet vo­de je­dan od pri­o­ri­te­ta ovog jav­nog pred­u­ze­ća.  He­mij­ska i bak­te­ri­o­lo­ška is­pi­ti­va­nja po­ka­zu­ju da je vo­da ko­ju pi­je­mo ve­o­ma do­brog kva­li­te­ta, re­kla je Ve­sna Vla­di­sa­vlje­vić.

Po­se­ta uče­ni­ka “Vo­do­vo­du” sa­mo je jed­na od ak­ci­ja ko­jom će jav­no ko­mu­nal­no pred­u­ze­će obe­le­ži­ti Svet­ski dan vo­da.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: