• nedelja, 14. jul 2024.
Jav­na pred­u­ze­ća ne mo­gu bi­ti so­ci­jal­ne usta­no­ve
Ekonomija
0 Komentara

Jav­na pred­u­ze­ća ne mo­gu bi­ti so­ci­jal­ne usta­no­ve

6. april 2011. godine

„Toplifikacija“: Dugovanja korisnika stotinak miliona

Sremska Mitrovica – Jav­no pred­u­ze­će “Srem gas” u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ostva­ru­je na­pla­tu za gas zi­mi oko 93 pro­ce­na­ta, a le­ti oko 98 pro­ce­na­ta što sma­tra­ju ve­o­ma do­brim re­zul­ta­tom, ali ima­ju du­žni­ke i to su uglav­nom ona pred­u­ze­ća ko­ja su ve­za­na za dr­ža­vu. Po re­či­ma Vla­di­mi­ra Sa­na­de­ra, di­rek­to­ra, u oko 100 do­ma­ćin­sta­va, od ukup­no 4.200 ko­ji su na ga­snoj mre­ži,  ima is­klju­če­nih ali i tu­že­nih zbog du­ga.

JKP “Vo­do­vod” fi­zič­ka li­ca du­gu­ju za is­po­ru­če­nu pi­ja­ću vo­du oko 30 mi­li­o­na di­na­ra. Naj­vi­še njih ima dug do 3.000 di­na­ra i ta­kvih je u struk­tu­ri du­žni­ka oko 70 od­sto. I po­red ovog na­pla­će­nost ra­ču­na kod ove ka­te­go­ri­je po­tro­ša­ča je za­do­vo­lja­va­ju­ća i iz­no­si oko 90 od­sto.

Kod prav­nih li­ca na­pla­ta je iz­me­đu 75 i 80 od­sto i oni du­gu­ju oko 38 mi­li­o­na di­na­ra. Ov­de spa­da­ju i pred­u­ze­ća ko­ja su u pro­ce­su re­struk­tu­ri­ra­nja ko­ja su ili u ste­ča­ju ili uop­šte ne ra­de. Uop­šte­no gle­da­ju­ći dug ko­ri­sni­ka uslu­ga vo­do­snab­de­va­nja se, u od­no­su na pro­te­kli pe­ri­od uve­ćao za oko pet od­sto , ali to za sa­da ne ugro­ža­va sta­bil­nost po­slo­va­nja. Po­tro­ša­či­ma ko­ji ima­ju dug ve­ći od 3.000 ša­lju se opo­me­ne pred is­klju­če­nje. Ka­ko ne bi do­la­zi­lo do sa­mog is­klju­če­nja “Vo­do­vod” gra­đa­ni­ma i pred­u­ze­ći­ma da­je mo­guć­nost pla­ća­nja du­ga u vi­še me­seč­nih ra­ta.

JKP “To­pli­fi­ka­ci­ji” sa 15. mar­tom stam­be­ni i po­slov­ni po­tro­ša­či du­gu­ju oko 98 mi­li­o­na di­na­ra – 39 mi­li­o­na je dug stam­be­nih, a 59 mi­li­o­na di­na­ra je dug po­slov­nih po­tro­ša­ča. Od Zlat­ka Be­ljan­skog, fi­nan­sij­skog ru­ko­vo­di­o­ca sa­zna­je­mo da ukup­na su­ma du­ga iz­no­si kao tro­me­seč­ni zbir­ni ra­čun na is­po­ru­če­nu to­plot­nu ener­gi­ju.

Ovo pred­u­ze­će opo­mi­nje sve ko­ji du­gu­ju me­sec da­na, a one ko­ji ima­ju dug ve­ći od 20.000 di­na­ra utu­žu­ju i ta­kvih je oko 1.500. Pred­u­ze­će tu­žbom tra­ži sta­vlja­nje hi­po­te­ke na stan ili pro­da­ju ne­kret­ni­na za ve­li­ke du­žni­ke, a to su one ko­ji  du­gu­ju vi­še od 100. 000 di­na­ra.

JKP “Ko­mu­na­li­je” u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci uslu­ge od­vo­že­nja i de­po­no­va­nja sme­ća oba­vlja za 12.500 do­ma­ćin­sta­va u gra­du i pri­grad­skim me­snim za­jed­ni­ca­ma,  za 3.500 sta­na­ra zgra­da ko­lek­tiv­nog sta­no­va­nja, za 1.000 pri­vred­nih su­bje­ka­ta i 1.500 do­ma­ćin­sta­va u se­li­ma, a ne­ma pro­ble­ma u te­ku­ćoj na­pla­ti ra­ču­na za sme­će ko­ja iz­no­si oko 85 pro­ce­na­ta, ka­že Dra­gan Jo­va­no­vić, di­rek­tor. Ne­ma pro­ble­ma ni sa na­pla­tom pi­ja­ča­ri­na. Odr­ža­va­nje hi­gi­je­ne na jav­nim me­sti­ma i ze­le­ni­la i dru­gi po­slo­vi ko­ja ra­di pre­ma fak­tu­ra­ma ne do­no­se te­ško­će u na­pla­ti. Pro­blem su sta­ri, za­sta­re­li du­go­vi za sme­će gra­đa­na i pred­u­ze­ća ko­ja da­ti­ra­ju iz pe­ri­o­da od 2002. do 2007. go­di­ne, a iz­no­se oko 25 mi­li­o­na di­na­ra. Mno­gi za­kup­ci grob­nih me­sta, na­kon is­te­ka de­se­to­go­di­šnjeg za­ku­pa za­bo­ra­ve na tu svo­ju oba­ve­zu, a ovo pred­u­ze­će upra­vo ta sred­stva ko­ri­sti za odr­ža­va­nje gro­ba­lja.

S.Đ.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: