• subota, 30. septembar 2023.
Čekaju zaostale minimalce
Ekonomija
0 Komentara

Čekaju zaostale minimalce

21. april 2011. godine

Bivši radnici "Matroza" jedva čekaju okončanje sudskog postupka

Sremska Mitrovica – Oče­ku­ju­ći po­zi­tiv­no re­še­nje nji­ho­vih žal­bi na pr­vo­ste­pe­na sud­ska re­še­nja u ste­ča­ju „Ma­tro­za“, u pro­sto­ri­ja­ma Op­štin­skog ve­ća SSSS u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci kra­jem pro­te­kle sed­mi­ce biv­ši rad­ni­ci „Ma­tro­za“ or­ga­ni­zo­va­no su osta­vlja­li lič­ne po­dat­ke ka­ko bi sprem­no do­če­ka­li kraj sud­skog po­stup­ka i što pre na­pla­ti­li no­vac ko­ji će im pri­pa­sti po pra­vo­sna­žno­sti sud­ske od­lu­ke.

– Oče­ku­je se da svih 1.053 rad­ni­ka ili nji­ho­vih na­sled­ni­ka do­sta­vi lič­ne po­dat­ke. Ovo ni­je ni­ka­kav pri­ti­sak, sa­mo ak­ci­ja po­mo­ći biv­šim čla­no­vi­ma sin­di­ka­ta ko­ji ne­ma­ju ko­me dru­gom da se obra­te – ob­ja­šnja­va pred­sed­nik OV SSSS Ste­van Ro­ma­kov.

Pro­blem su tri mi­ni­mal­ca jer po Za­ko­nu o ste­ča­ju rad­ni­ci do­bi­ja­ju 12 mi­ni­ma­la­ca u tre­nut­ku od­la­ska u ste­čaj. S dru­ge stra­ne, Fond so­li­dr­no­sti je svo­je­vre­me­no „Ma­tro­zov­ci­ma“ is­pla­tio de­vet mi­ni­ma­la­ca ko­ji su bi­li ve­ći ne­go u vre­me od­la­ska pred­u­ze­ća u ste­čaj. To­kom ste­čaj­nog po­stup­ka, Pri­vred­ni sud u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je pre­su­dio da se rad­ni­ci­ma is­pla­ti raz­li­ka iz­me­đu de­vet is­pla­će­nih mi­ni­ma­la­ca i ono­ga što je ste­čaj­ni uprav­nik pri­znao kao po­tra­ži­va­nje rad­ni­ka. Na ta­kvu od­lu­ku su­da rad­ni­ci su se ža­li­li Pri­vred­nom ape­la­ci­o­nom su­du u Be­o­gra­du, tra­že­ći tri mi­ni­mal­ca po za­ko­nu o ste­ča­ju. U pro­se­ku, rad­ni­ci sma­tra­ju da im pri­pa­da du­plo vi­še ono­ga ko­li­ko je do­su­đe­no u pr­vo­ste­pe­nom po­stup­ku, od­no­sno da sva­ko­me pri­pa­da oko 36.000 di­na­ra po gru­boj ra­ču­ni­ci.

Po­ve­zi­va­nje sta­ža

Okon­ča­njem sud­skog po­stup­ka, po­ve­za­će se i rad­ni staž biv­šim rad­ni­ci­ma „Ma­tro­za“, a reč je o če­ti­ri me­se­ca i 23 da­na sta­ža još iz 2006. go­di­ne. Po­ve­zi­va­njem sta­ža, mno­gi od njih će ste­ći i uslo­ve za pen­zi­ju. Rad­ni­ci se na­da­ju i da će Po­re­ska upra­va, po po­tvr­da­ma Fon­da PIO, re­fun­di­ra­ti sred­stva oni­ma ko­ji su ima­li pa­ra da sa­mi se­bi upla­te staž ka­ko bi oti­šli u pen­zi­ju, a re­gu­li­sa­će se i be­ne­fi­ci­ra­ni staž za one ko­ji su na to ima­li pra­vo.

 

Ž.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: