• ponedeljak, 24. jun 2024.
Andrevlje – raj na Fruškoj gori
Ekonomija
0 Komentara

Andrevlje – raj na Fruškoj gori

14. april 2011. godine

Obnovljeni objekat na Andrevlju

Andrevlje – Na tri­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od No­vog Sa­da, a sa­mo šest od Du­na­va i se­la Če­re­vi­ća, na naj­lep­šem de­lu Fru­ške go­re, na­la­zi se CeP­TOR – Cen­tar za pri­vred­no-teh­no­lo­ški raz­voj Voj­vo­di­ne. Vla­da Voj­vo­di­ne je, 2008. go­di­ne, kom­plet­no re­no­vi­ra­la obje­kat ne­ka­da­šnjeg od­ma­ra­li­šta, ka­ko bi osno­va­la mo­der­no opre­mljen  kon­gre­sni cen­tar, na­me­njen odr­ža­va­nju ra­znih sku­po­va – kon­gre­sa, sa­ve­to­va­nja, se­mi­na­ra, pre­zen­ta­ci­ja, edu­ka­tiv­nih sa­sta­na­ka i pre­da­va­nja. Ali, to je i ugo­sti­telj­sko-tu­ri­stič­ki obje­kat otvo­re­nog ti­pa, po­go­dan za po­ro­dič­ne po­se­te i iz­le­te, da­nas je­dan od naj­bo­ljih sme­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta na Fru­škoj go­ri.

Ka­da smo ovaj cen­tar po­se­ti­li, kra­jem mar­ta, u nje­mu se odr­ža­vao me­đu­na­rod­ni skup u or­ga­ni­za­ci­ji Pri­rod­no-ma­te­ma­tič­kog fa­kul­te­ta – de­part­ma­na za bi­o­lo­gi­ju i eko­lo­gi­ju. Bi­li su tu i struč­nja­ci kom­pa­ni­je “La­farž BFC” sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma, dok su u le­po ure­đe­nom de­či­jem kut­ku (klac­ka­li­ce, lju­lja­ške, igra­li­šta) uži­va­li ma­li­ša­ni iz obli­žnje Ško­le u pri­ro­di na Te­ste­ri. Pred­vi­đe­no je da ovih da­na Cen­tar ugo­sti i uče­sni­ke ču­ve­nog fru­ško­gor­skog astro­nom­skog sku­pa.

 

Odlični uslovi za rad

Ka­žu da su ka­pa­ci­te­ti CeP­TOR-a na An­dre­vlju, u pro­se­ku, sva­ko­dnev­no is­ko­ri­šće­ni iz­me­đu 90 i 95 od­sto. O objek­tu, ko­ji po­se­du­je 2.700 kva­dra­ta ko­ri­snog pro­sto­ra, sa tri­de­se­tak so­ba i broj­nim neo­p­hod­nim sa­dr­ža­ji­ma, bri­ne 26 za­po­sle­nih, a sko­ro svi su oni iz okol­nih me­sta u be­o­čin­skoj op­šti­ni.

Ak­ce­nat je na kon­gre­snom tu­ri­zmu, ka­že naš do­ma­ćin Sa­va Svir­če­vić, di­rek­tor Cen­tra, ma­da stal­no do­la­ze i po­ro­dič­ni lju­di, za­lju­blje­ni­ci u pre­div­nu pri­ro­du, čist va­zduh, šet­nju i bo­ga­tu ugo­sti­telj­sku po­nu­du. Sva­kog 1. ma­ja, pa i za dru­ge pra­zni­ke, ov­de se sja­te na hi­lja­de iz­let­ni­ka, kam­pe­ra – auto­mo­bi­li­sta, bi­ci­kli­sta i pe­ša­ka. Sve u sve­mu, obje­kat na An­dre­vlju go­di­šnje po­se­ti vi­še od 10.000 lju­di. To­kom 2009. go­di­ne, ov­de je odr­ža­no oko 250 ra­znih sku­po­va, pro­šle go­di­ne ne­što ma­nje, s ob­zi­rom da i u ovoj obla­sti kri­za či­ni svo­je.

 

Kutak za predah

U ko­joj me­ri je CeP­TOR do­bar do­ma­ćin i spo­so­ban or­ga­ni­za­tor, sve­do­če i dru­štve­na pri­zna­nja ko­ja su usta­no­vi sti­gla to­kom ne­pu­ne tri go­di­ne po­slo­va­nja. Za 2009. go­di­nu pri­pa­la im je Zlat­na me­da­lja za kon­gre­sni tu­ri­zam, a 2010. čak dve na­gra­de Pri­vred­ne ko­mo­re Voj­vo­di­ne – za pre­zen­ta­ci­ju kon­gre­snog tu­ri­zma i za uslu­ge u obla­sti kon­gre­snog tu­ri­zma.

U raz­go­vo­ru sa di­rek­to­rom Svir­če­vi­ćem sa­zna­je­mo da bi po­se­ta Cen­tru na An­dre­vlju bi­la i ma­sov­ni­ja ka­da bi po­sto­ja­la as­falt­na ve­za sa pet ki­lo­me­ta­ra uda­lje­nim Par­ti­zan­skim pu­tem. Jer, ovaj obje­kat je po­ve­zan sa Le­ten­kom sa­mo pe­šač­kom sta­zom, ali ne i pra­vim pu­tem, pa su mo­to­ri­zo­va­ni po­se­ti­o­ci pri­mo­ra­ni da ova­mo sti­žu iz prav­ca Če­re­vi­ća. Što se pla­no­va za na­red­nu go­di­nu ti­če, u CeP­TOR-u ozbilj­no ra­ču­na­ju na iz­grad­nju za­tvo­re­nog ba­ze­na (25 h 12,5 m), SPA cen­tra, trim sta­ze i sport­skih te­re­na za ko­šar­ku, od­boj­ku i te­nis. Iz­ra­da pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je je u to­ku.

 

MODERNA I RAZNOVRSNA PONUDA

Kako stići do Andrevlja

CeP­TOR – Cen­tar za pri­vred­no-teh­no­lo­ški raz­voj Voj­vo­di­ne osno­van je od­lu­kom Skup­šti­ne APV i po­slu­je u okvi­ru Po­kra­jin­skog se­kre­ta­ri­ja­ta za na­u­ku i teh­no­lo­ški raz­voj.

Na­men­ski i sa­dr­žaj­no je opre­mljen za kon­gre­sni tu­ri­zam, kao i od­mor i re­kre­a­ci­ju za raz­li­či­te na­me­ne i ko­ri­sni­ke. Cen­tar se na­la­zi na An­dre­vlju, po­zna­toj va­zdu­šnoj ba­nji (gde se ukr­šta šest va­zdu­šnih stru­ja), u ne­tak­nu­toj pri­ro­di Fru­ške go­re. Uda­ljen je oko 30 km od No­vog Sa­da, u ne­po­sred­noj bli­zi­ni Če­re­vi­ća, na nad­mor­skoj vi­si­ni od 300 me­ta­ra.

 

Cen­tar ras­po­la­že sa sle­de­ćim pro­sto­ri­ma za edu­ka­ci­je:

 

Kon­gre­sna sa­la (Atri­jum), ka­pa­ci­tet 120 me­sta;

Tri ma­nje sa­le, ka­pa­ci­te­ta 20 – 25 me­sta (Bord klub, Smart sa­la – VIP opre­mlje­na i Pre­zi­dent – ban­ket sa­la;

Sve sa­le su mo­der­nog en­te­ri­je­ra, opre­mlje­ne kon­fe­ren­cij­skim sto­lo­vi­ma, udob­nim sto­li­ca­ma i naj­sa­vre­me­ni­jim audio-vi­zu­el­nim si­ste­mom.


Ta­ko­đe, u sa­sta­vu Cen­tra su:

Osveženje na terasi

RE­STO­RAN (ka­pa­ci­tet 120 me­sta)

LET­NJA BA­ŠTA

(ka­pa­ci­tet 200 me­sta)

BI­BLI­O­TE­KA SA ČI­TA­O­NI­COM

FIT­NES SA­LA

SU­VA FIN­SKA SA­U­NA

STO­NI TE­NIS

Dečiji kutak u prirodi

PRO­STO­RI­JA ZA RA­ZO­NO­DU

(bi­li­jar, kar­te, jamb…)

MA­SA­ŽA (taj­land­ska, re­laks,

shi­at­su)

PAR­KING PRO­STOR

(pod stal­nim vi­deo nad­zo­rom)

KU­TAK ZA DE­CU

DE­PA­DANS sa pro­sto­rom

za ro­štilj.

 

Ka­da su u pi­ta­nju sme­štaj­ni ka­pa­ci­te­ti, cen­tar ima 31 so­bu sa 60 le­ža­je­va i to:

 

11 jed­no­kre­vet­nih so­ba

10 dvo­kre­vet­nih so­ba

3 so­be sa fran­cu­skim le­ža­jem

4 tro­kre­vet­ne so­be

3 apart­ma­na

 

 

 

 

 

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: