• subota, 30. septembar 2023.
Novi procvat Dunavske regije
Ekonomija
0 Komentara

Novi procvat Dunavske regije

4. maj 2011. godine

Šta uči­ni­ti da Voj­vo­di­na, Na­ci­o­nal­ni park ”Fru­ška go­ra, ka­ta­star­ske op­šti­ne i na­se­lja u njoj, po­sta­nu ne­ka vr­sta pri­vred­no-tu­ri­stič­kog ra­ja, pre­de­li so­ci­jal­nog bla­go­sta­nja? Deo od­go­vo­ra na ova pi­ta­nja mo­gao se ču­ti u Ru­mi, 19. apri­la, na jav­noj ras­pra­vi ver­zi­je ”Ma­ster pla­na odr­ži­vog raz­vo­ja Fru­ške go­re”.

Radovan Pejanović i Goran Vuković o Master planu

Uz na­po­me­nu da je Na­ci­o­nal­ni park ”’Fru­ška go­ra” pra­vi dra­gulj Pa­non­ske re­gi­je, da je Ru­ma jed­nim ma­njim de­lom u tom ob­u­hva­tu, pred­sed­nik op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić je is­ta­kao:

– Ak­tiv­no uče­stvu­je­mo u re­a­li­za­ci­ji ovog pla­na, in­fra­struk­tu­rom se na­sla­nja­mo na Na­ci­o­nal­ni park. Mi­slim da će ovaj plan uti­ca­ti na raz­voj­ne po­ten­ci­ja­le rum­ske op­šti­ne, sa­mim tim što je ob­u­hva­tio obla­sti pri­vre­de, tu­ri­zma, sa­o­bra­ća­ja, lov­stva, vo­da. U pri­li­ci smo da svo­je ide­je i pred­lo­ge une­se­mo u ovaj zna­čaj­ni do­ku­me­nat.

Dr Ra­do­van Pe­ja­no­vić, uz kon­sta­ta­ci­ju da se na do­ku­men­tu ra­di u po­sled­njih šest me­se­ci, i da je reč o raz­vo­ju Fru­ške go­re za pe­ri­od od 2010. do 2020. go­di­ne, a to je za­da­tak ko­ji je Uni­ver­zi­tet No­vog Sa­da do­bio od Vla­de Voj­vo­di­ne, na­gla­sio je sle­de­će mo­men­te iz ove stu­di­je:

– Ovo je na­uč­na stu­di­ja u či­ji na­sta­nak je uklju­če­no oko 40 is­tra­ži­va­ča, ona ob­u­hva­ta 139.430 hek­ta­ra po­vr­ši­na, 54 ka­ta­star­ske op­šti­ne, 57 na­se­lja. Tu su kon­cep­ti ru­ral­nog, lo­kal­no-eko­nom­skog raz­vo­ja, i kon­cept pred­u­zet­ni­štva, što pret­po­sta­vlja so­ci­jal­no bla­go­sta­nje ove re­gi­je. Reč je o iz­ba­lan­si­ra­nom i odr­ži­vom raz­vo­ju, evrop­ski fon­do­vi pod­ra­zu­me­va­ju oko 100 mi­li­jar­di evra za raz­voj Du­nav­ske re­gi­je. Da­kle, do 2020. Fru­ška go­ra tre­ba da bu­de pre­po­zna­tlji­va de­sti­na­ci­ja pri­vre­de i tu­ri­zma, to je ge­ne­ral­na vi­zi­ja, a na ge­ne­ral­noj li­sti pro­je­ka­ta na pr­vom me­stu je tu­nel kroz Fru­šku go­ru.

Je­dan od sa­rad­ni­ka na iz­ra­di Ma­ster pla­na, dr Bran­ka La­zić, is­ta­kla je da Ru­ma za­slu­žu­je in­ten­ziv­ni­ji raz­voj, ima dva je­ze­ra, Bor­ko­vač­ko i Pa­vlo­vač­ko, ima uslo­ve za raz­voj šu­mar­stva, pče­lar­stva, vo­ćar­stva:

-Po­ljo­pri­vre­da ne mo­že vi­še bi­ti ono što je bi­la – sa­mo ra­tar­ska pro­iz­vod­nja. U njoj mo­ra bi­ti za­stu­plje­no vo­ćar­stvo, ri­bar­stvo, pro­iz­vod­nja le­ko­vi­tog bi­lja – in­te­gral­na i or­gan­ska po­ljo­pri­vre­da. Već ima­mo eko-far­me, mo­ra se ose­ti­ti spe­ci­fič­nost ovog kra­ja. Plan je da se u Ru­mi for­mi­ra cen­tar raz­vo­ja bilj­ne pro­iz­vod­nje, u Iri­gu cen­tar za vo­ćar­stvo, da jed­no de­mon­stra­ci­o­no po­lje za me­do­no­sne vr­ste bu­de u Pa­vlov­ci­ma.

Prof. Vla­di­mir Sto­ja­no­vić apo­stro­fi­rao je za­šti­tu isto­rij­ske i kul­tur­ne ba­šti­ne, a to su ma­na­sti­ri, ru­ral­ni pre­de­li, spo­me­ni­ci NOB-a, vi­no­gra­dar­ske ku­će, vin­ski po­dru­mi, kro­vo­vi sa cr­ve­nim bi­ber cre­pom:

– U ovom pla­nu se, po pr­vi put u Sr­bi­ji, po­mi­nju eko-ko­na­či­šta. U pla­nu je iz­grad­nja jed­nog mo­der­nog ho­te­la na Fru­škoj go­ri, ali i ure­đe­nje po­sto­je­ćih, za­tim ure­đenj bi­ci­kli­stič­ke sta­ze od Ru­me do Vrd­ni­ka, u du­ži­ni od 10 ki­lo­me­ta­ra, pred­vi­đen je ri­bar­ski tu­ri­zam na Bor­ko­vač­kom je­ze­ru, tu­ri­stič­ko ure­đe­nje se­la kao što su Ste­ja­nov­ci i Pa­vlov­ci.

 

Fruska gora: Letenka

Bi­la su za­ni­mlji­va i za­pa­ža­nja pri­sut­nih na ras­pra­vi. Boj­če iz Iri­ga pred­lo­žio je da se cen­tar Na­ci­o­nal­nog par­ka iz Ka­me­ni­ce pre­me­sti u Fru­šku go­ru, Rat­ko Rac­ko­vić go­vo­rio je o ”ku­ku­re­ta­nju u vi­no­gra­di­ma” – ka­ko do­ve­sti tu­ri­stu da ube­re grozd sa pr­vom ju­tar­njom ro­som, Ga­ja Nin­ko­vić iz Ste­ja­no­va­ca pod­se­tio je da na ste­ja­no­vač­ki pa­šnjak sle­ću or­lo­vi-kr­sta­ši, a sa­mo ih je tri pa­ra na Fru­škoj go­ri, Sta­ni­mir Ja­vo­rac se za­lo­žio za za­šti­tu pče­li­njih za­jed­ni­ca jer na Fru­škoj go­ri u se­zo­ni bu­de i do sto hi­lja­da ko­šni­ca, naj­zad, Dra­gan Kar­daš je pri­me­tio – da bi se sve ovo re­a­li­zo­va­lo, pod­ra­zu­me­va­ju se dve krup­ne stva­ri: pu­te­vi ko­ji­ma će tu­ri­sti do­ći u Fru­šku go­ru, i vo­da, to jest pa­ra­lel­ni ce­vo­vod za Ru­mu i Irig, sa­mo ta­ko bi Ma­ster plan za­ži­veo.

A ako se plan ostva­ri, ako se pro­ko­pa onaj tu­nel ko­ji je al­fa i ome­ga bu­du­ćeg raz­vo­ja, ”vra­ti­će se ro­de” u Pa­non­sku re­gi­ju, u dru­štvu or­lo­va-kr­sta­ša.

K. Ku­zma­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: