• petak, 24. maj 2024.
Pre­ga­o­ci na Vu­ko­vom pu­tu
Kultura
0 Komentara

Pre­ga­o­ci na Vu­ko­vom pu­tu

4. maj 2012. godine

 

Pri­zna­nje na­šem ured­ni­ku pre­da­li Ži­vo­rad Aj­da­čić i Mi­o­drag Jak­šić

Beograd – Na sve­ča­no­sti u be­o­grad­skom Na­rod­nom po­zo­ri­štu – na Sce­ni “Ra­ša Pla­o­vić”, 18. apri­la, do­bit­ni­ci­ma je uru­če­no vred­no pri­zna­nje Kul­tur­no-pro­svet­ne za­jed­ni­ce Sr­bi­je i Mi­ni­star­stva ve­ra i di­ja­spo­re – Zlat­na znač­ka KPZ Sr­bi­je za 2012. go­di­nu. Ovo pri­zna­nje se od 1974. do­de­lju­je na­šim is­tak­nu­tim umet­ni­ci­ma i kul­tur­nim pre­ga­o­ci­ma iz ze­mlje i sve­ta, či­me se i na taj na­čin po­tvr­đu­je je­din­stvo kul­tur­nog i du­hov­nog pro­sto­ra svih Sr­ba, ma gde oni ži­ve­li. Na tu či­nje­ni­cu su uka­za­li Ži­vo­rad Aj­da­čić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar KPZ Sr­bi­je i Mi­o­drag Jak­šić, dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu ve­ra i di­ja­spo­re i pred­sed­nik ži­ri­ja za do­de­lu Zlat­ne znač­ke, pri­li­kom obra­ća­nja do­bit­ni­ci­ma.
Za ovo­go­di­šnje pri­zna­nje je pred­lo­že­no 236 po­je­di­na­ca, od ko­jih je ži­ri (M. Jak­šić, Mi­lo­van Vi­te­zo­vić i Ma­ri­ja Bi­šof) jed­no­gla­sno oda­brao 52 do­bit­ni­ka, me­đu ko­ji­ma su i na­uč­ni rad­ni­ci, umet­ni­ci i kul­tur­ni ak­ti­vi­sti iz Švaj­car­ske, Ru­mu­ni­je, Slo­vač­ke, Šved­ske, Hr­vat­ske, Fran­cu­ske, SAD, Re­pu­bli­ke Srp­ske i Ita­li­je.
Ured­ni­ku kul­tur­ne ru­bri­ke “Srem­skih no­vi­na” Du­ša­nu Po­zna­no­vi­ću Zlat­na znač­ka KPZ Sr­bi­je za 2012. go­di­nu do­de­lje­na je za­jed­no sa ugled­nim pro­fe­so­ri­ma uni­ver­zi­te­ta, pi­sci­ma, dram­skim, mu­zič­kim i li­kov­nim umet­ni­ci­ma, no­vi­na­ri­ma, me­ce­na­ma i dru­gim po­sle­ni­ci­ma u obla­sti kul­tu­re. Po­red osta­lih, ovo vi­so­ko dr­žav­no pri­zna­nje su do­bi­li: mu­zi­ča­ri Alek­san­dra An­ge­lov, Sne­ža­na De­spo­to­vić, Iva­na Jor­dan, Vla­di­mir Mar­ko­vić, Bla­go­je Ko­ša­nin, Je­le­na Mi­ha­i­lo­vić, glum­ci Ivan Jev­to­vić, Dra­go­slav Ču­mić, Vje­ra Mu­jo­vić, Zo­ran Ran­kić, To­ma Tri­fu­no­vić, za­tim prof. dr Lju­bi­vo­je Ce­ro­vić, dra­ma­turg Mi­loš Ni­ko­lić, sli­kar Ra­do­van Mi­ća Tr­na­vac, knji­žev­na kri­ti­čar­ka Sa­nja Do­ma­zet, rok kri­ti­čar Pe­tar Pe­ca Po­po­vić, iz Srem­skih Kar­lo­va­ca – Đor­đe La­zić Ćap­ša (va­jar) i Su­za­na Si­ge­ti (bi­bli­o­te­kar­ka)…
U ime na­gra­đe­nih, za­hva­li­li su se po­sle­nik kul­tu­re iz Te­mi­šva­ra Mi­lo­rad Ilić i prof. dr Mi­li­vo­je R. Jo­va­no­vić, iz Kru­šev­ca, ko­ji je po­red osta­log re­kao:
– Ako je po­če­tak 20. ve­ka bio u zna­ku ge­o­po­li­ti­ke, a kraj u zna­ku ge­o­e­ko­no­mi­je, iz­ve­sno je da će 21. vek  bi­ti u zna­ku ge­o­kul­tu­re i na­u­ke. U toj epo­hal­noj lo­mlja­vi sve­ta, ra­đa­nju i umi­ra­nju ve­li­kih ide­ja, uspo­na i pa­do­va raz­li­či­tih ide­o­lo­gi­ja, pa i ci­vi­li­za­ci­ja, du­hov­ni pro­iz­vo­di nad­ži­ve­li su te po­tre­se, kul­tu­ra je sa­vla­da­la po­li­tič­ke i ide­o­lo­ške ogra­de svog vre­me­na… U ovom kon­tek­stu ve­li­ki zna­čaj i ulo­gu ima­ju in­sti­tu­ci­je kul­tu­re ko­je ne­gu­ju kul­tur­nu tra­di­ci­ju, kao što je to KPZ Sr­bi­je ko­ja, idu­ći Vu­ko­vim tra­gom, pro­du­žu­je nje­go­vu mi­si­ju u ovom i sva­kom no­vom vre­me­nu.S. N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: