• petak, 24. maj 2024.
Po­se­ta Je­le­ne Tri­van
Politika
0 Komentara

Po­se­ta Je­le­ne Tri­van

4. maj 2012. godine

Je­le­na Tri­van na tr­gu u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci

Sremska Mitrovica – U okvi­ru pred­iz­bor­ne kam­pa­nje Srem­sku Mi­tro­vi­cu je pro­te­klog če­tvrt­ka po­se­ti­la pot­pred­sed­ni­ca DS-a Je­le­na Tri­van. Ona je no­vi­na­ri­ma iz­ja­vi­la da je kan­di­dat za pred­sed­ni­ka li­ste „Iz­bor za bo­lji ži­vot“ Bo­ris Ta­dić ga­ran­ci­ja pu­ta Sr­bi­je u Evrop­sku uni­ju, Sr­bi­je ko­ja do­vo­di stra­ne in­ve­sti­to­re, ko­ja je si­gur­na i bez­bed­na i ko­ja ži­vi u mi­ru sa svo­jim su­se­di­ma i do­da­la:
– Naš po­sao je da u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne uči­ni­mo još vi­še, a da bi nam gra­đa­ni da­li po­ve­re­nje za to pred njih mo­ra­mo da iza­đe­mo sa kre­di­bil­nim pla­nom i ozbilj­nim lju­di­ma. Tim li­ste „Iz­bor za bo­lji ži­vot“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je­dan je od pri­me­ra ozbilj­nih lju­di ko­ji ima­ju kre­di­bi­lan plan.
Sa istog sku­pa Bo­ško Ume­tić, kan­di­dat DS-a na li­sti za re­pu­blič­ke iz­bo­re, po­zvao je gra­đa­ne Srem­ske Mi­tro­vi­ce da na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma gla­sa­ju za De­mo­krat­sku stran­ku i nje­nog pred­sed­ni­ka Bo­ri­sa Ta­di­ća. Kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka Sr­đan Ko­zli­na is­ta­kao je da je do sa­da ura­đe­no mno­go, a da će se u na­red­nom pe­ri­o­du uči­ni­ti još i vi­še, ka­ko bi se obez­be­dio nor­ma­lan ži­vot i si­gur­nost svih gra­đa­na.

S. M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: