• ponedeljak, 11. decembar 2023.
In­ter­ne­tom do ra­ču­na
Ekonomija
0 Komentara

In­ter­ne­tom do ra­ču­na

25. april 2012. godine

Apli­ka­ci­ja na saj­tu „Vo­do­vo­da“

Sremska Mitrovica – Po­tro­ša­či vo­de u srem­sko­mi­tro­vač­koj op­šti­ni, uvid u ra­čun za utro­še­nu vo­du od sa­da mo­gu da ostva­re i in­ter­ne­tom pre­ko zva­nič­nog saj­ta „Vo­do­vo­da“.
Po re­či­ma di­rek­to­ra ovog pred­u­ze­ća Sa­še Bu­ga­dži­je, po­stu­pak je sa­svim jed­no­sta­van, a elek­tron­ski uvid u sta­nje ra­ču­na omo­gu­ćen je za svih 26.000 ko­ri­sni­ka na si­ste­mu vo­do­snab­de­va­nja.
Po­tro­šač na web stra­ni­ci „Vo­do­vo­da“ iza­be­re ode­ljak „ko­ri­sni­ci“, po­tom „ra­čun in­for“ i u po­lje uno­si broj ra­ču­na ko­ji je je­din­stven za sva­kog ko­ri­sni­ka. Na taj na­čin, sva­ki po­tro­šač vo­de do­bi­ja in­for­ma­ci­ju o da­tu­mu ka­da je vo­do­mer oči­tan i fi­nan­sij­sko sta­nje ra­ču­na.
– Ba­za po­da­ta­ka ažu­ri­ra­će se na­kon sva­kog fak­tu­ri­sa­nja i mi­ni­mal­no jed­nom ne­delj­no. U pla­nu je da se pro­gram na­do­gra­di ta­ko da će­mo po­tro­ša­či­ma da­ti mo­guć­nost i ko­ri­šće­nja dru­gih in­for­ma­ci­ja, a u bu­duć­no­sti i pla­ća­nja – na­vo­di Bu­ga­dži­ja.
Uvid u sta­nje ra­ču­na po­tro­ša­či su do sa­da mo­gli da ostva­re do­la­skom u se­di­šte pred­u­ze­ća ili te­le­fon­skim po­zi­vom, a sa­da će in­ter­ne­tom mo­ći da sa­zna­ju ko­li­ko su vo­de po­tro­ši­li i ko­li­ko du­gu­ju za utro­še­nu vo­du.
U „Vo­do­vo­du“ ka­žu da je cilj ovog pro­jek­ta u okvi­ru pla­na i pro­gra­ma mar­ke­ting stra­te­gi­je za te­ku­ću go­di­nu, a od­no­si se na po­bolj­ša­nje kva­li­te­ta pru­ža­nja uslu­ga u sek­to­ru in­for­ma­ci­ja i kon­ta­ka­ta sa ko­ri­sni­ci­ma. Kri­šće­njem sa­vre­me­nih in­for­ma­ci­o­nih si­ste­ma ko­ji su sve če­šće u upo­tre­bi, gra­đa­ni­ma će bi­ti omo­gu­ćen br­ži i jed­no­stav­ni­ji pri­stup po­da­ci­ma o sta­nju ra­ču­na.

Ž.N.-J.Z.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: