• sreda, 29. novembar 2023.
Grad uz Dra­ga­nu
Sport
0 Komentara

Grad uz Dra­ga­nu

25. april 2012. godine

Uslo­vi za kva­li­tet­ne pri­pre­me Dra­ga­ne To­ma­še­vić

Sremska Mitrovica – U Grad­skoj ku­ći u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, u če­tvr­tak 12. apri­la, pot­pi­san je spo­ra­zum o fi­nan­si­ra­nju pri­pre­ma re­pre­zen­ta­tiv­ke Dra­ga­ne To­ma­še­vić, ba­ca­či­ce di­ska, čla­ni­ce AK Sir­mi­jum za od­la­zak na Oli­pij­ske igre u Lon­do­nu. Spo­ra­zum su pot­pi­sa­li gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar Atlet­skog sa­ve­za Sr­bi­je Slo­bo­dan Bran­ko­vić i pre­de­sed­nik AK Sir­mi­jum Bo­jan Ga­vrić. Nji­me je pred­vi­đe­no da se za na­sta­vak pri­pre­ma vi­še­stru­ke šam­pi­on­ke i re­kor­der­ke iz grad­skog bu­dže­ta iz­dvo­ji mi­li­on di­na­ra. Ce­re­mo­ni­ji pot­pi­si­va­nja pri­su­stvo­va­li su i pred­stav­ni­ci de­se­tak mi­tro­vač­kih vo­de­ćih pri­vred­nih ko­lek­ti­va, ko­ji su po­tvr­di­li da će se pri­dru­ži­ti ovom am­bi­ci­o­znom pro­jek­tu.
Iz­ra­ža­va­ju­ći za­do­volj­stvo pot­pi­si­va­njem ovog spo­ra­zu­ma, Ne­di­mo­vić je iz­ra­zio oče­ki­va­nje da će To­ma­še­vi­će­va do­stoj­no pred­sta­vlja­ti grad u Lon­do­nu i na­veo da su u pro­te­klom pe­ri­o­du sred­stva za sport iz grad­skog bu­dže­ta čak tri pu­ta po­ve­ća­na.
Za­hva­liv­ši se na fi­nan­sij­skoj po­dr­šci, Dra­ga­na To­ma­še­vić i njen tre­ner Da­ni­lo Kr­ti­nić iz­ja­vi­li su da će im ona bi­ti vr­lo zna­čaj­na za kva­li­tet­ne pri­pre­me, naj­pre za Evrop­ski šam­pi­o­nat u Hel­sin­ki­ju, a za­tim i Olim­pi­ja­du u Lon­do­nu.
To­ma­še­vi­će­va je pr­va na­ša atle­ti­čar­ka ko­ja je is­pu­ni­la olim­pij­sku nor­mu i do sa­da je po­tvr­di­la čak 28 pu­ta.

S.Lov­ča­nin

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: