• sreda, 17. jul 2024.
Eko­no­mi­ja iz­nad po­li­ti­ke
Ekonomija
0 Komentara

Eko­no­mi­ja iz­nad po­li­ti­ke

25. april 2012. godine

Sa Okru­glog sto­la u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci

Sremska Mitrovica – Eko­nom­ska pi­ta­nja mo­ra­ju bi­ti iz­nad dnev­no­po­li­tič­kih do­ga­đa­ja, a ze­mlji na pu­tu evrop­skih in­te­gra­ci­ja go­ru­ća eko­nom­ska pi­ta­nja su re­for­mi­sa­nje ma­kro­e­ko­nom­ske po­li­ti­ke i po­kre­ta­nje i sti­mu­li­sa­nje in­ve­stci­ja, ka­ko na ni­vou dr­ža­ve, ta­ko i na lo­kal­nom ni­vou – re­če­no je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, na Okru­glom sto­lu ko­ji je, u okvi­ru Pro­jek­ta „Mo­gu­ća Sr­bi­ja“ Evrop­skog po­kre­ta u Sr­bi­ji, za te­mu imao eko­nom­ski raz­voj i in­ve­sti­ci­je.
Po re­či­ma ko­or­di­na­to­ra Eko­nom­sko-po­slov­nog fo­ru­ma Evrop­skog po­kre­ta Alek­san­dra Đor­đe­vi­ća, ovaj fo­rum uka­zu­je na ak­tu­el­ne i mo­gu­će eko­nom­ske pro­ble­me.
–  Svi eko­nom­ski po­ka­za­te­lji uka­zu­ju na ozbilj­ne pro­ble­me. Uku­pan de­fi­cit plat­nog bi­lan­sa je iz­u­zet­no vi­sok, a s dru­ge stra­ne, ima­mo slab rast dru­štve­nog pro­iz­vo­da i iz­u­zet­no ni­zak ži­vot­ni stan­dard. Sve to uka­zu­je na neo­p­hod­ne re­for­me ko­je će sta­ja­ti pred bu­du­ćom Vla­dom Sr­bi­je i ne sa­mo pred njom, već i na lo­kal­nom ni­o­vu, ko god bu­de uče­stvo­vao u vla­sti. Re­ša­va­nje tih pro­ble­ma bi­će pri­o­ri­tet­no – ka­že Đor­đe­vić.- Neo­p­hod­no je po­di­ći kon­ku­rent­nost pred­u­ze­ća ko­ja mo­ra­ju bi­ti iz­vo­zno spo­sob­ni­ja, pri­vu­ći in­ve­sti­ci­je i otva­ra­ti rad­na me­sta. Za­to ape­lu­je­mo na sve da eko­nom­ska pi­ta­nja sta­ve iz­nad dnev­no­po­li­tič­kih de­ša­va­nja. Naš stan­dard je iz­u­zet­no ni­sko pao. Zar tre­ba pod­se­ća­ti da, pre­ma naj­no­vi­jim me­re­nji­ma, ima­mo naj­ni­ži ži­vot­ni stan­dard u Evro­pi i da je sto­pa ne­za­po­sle­no­sti čak na 24 pro­cen­ta? Ti pro­ble­mi se mo­ra­ju pri­o­ri­tet­no re­ši­ti i sta­vi­ti iz­nad dnev­ne po­li­ti­ke, sma­tra Đor­đe­vić.
Gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić ka­že da su mno­gi gra­do­na­čel­ni­ci be­ža­li od te­ma za­po­šlja­va­nja i otva­ra­nja rad­nih me­sta prav­da­ju­ći se da to ni­je nji­ho­va nad­le­žnost.
– Mno­gi od njih su od­go­va­ra­li da to baš i ni­je u okvi­ru nji­ho­vih kla­sič­nih nad­le­žno­sti, ali vre­me i eko­nom­ska kri­za su uči­ni­li svo­je i jed­no­stav­no je naj­va­žni­ja stvar ka­ko za­po­sli­ti su­gra­đa­ne i do­bro je da je bar po­la gra­do­na­čel­ni­ka to pri­hva­ti­lo. Na­dam se da će ovaj iz­bor­ni pro­ces 2012. go­di­ne do­pri­ne­ti da još jed­nom de­lu gra­do­na­čel­ni­ka to do­đe do gla­ve i da po­sta­nu sve­sni zna­ča­ja otva­ra­nja no­vih rad­nih me­sta na nji­ho­voj te­ri­to­ri­ji – na­gla­sio je Ne­di­mo­vić i za­hva­lio Evrop­skom po­kre­tu na te­ma­ma ko­je po­kre­će.

Ž.N.-M.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: