• ponedeljak, 25. septembar 2023.
Jedno preduzeće za dva grada
Ekonomija
0 Komentara

Jedno preduzeće za dva grada

11. april 2011. godine

 

Aleksandar Prodanović

Sremska Mitrovica – Lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve  Srem­ske Mi­tro­vi­ce i Šap­ca su još 2006. go­di­ne od­lu­či­le da za­jed­nič­ki re­ša­va­ju pro­blem upra­vlja­nja čvr­stim ko­mu­nal­nim ot­pa­dom sa svo­jih te­ri­to­ri­ja. Istim po­vo­dom je za­klju­čen spo­ra­zum o sa­rad­nji, a na pro­šlo­ne­delj­noj sed­ni­ci mi­tro­vač­ke Skup­šti­ne gra­da usvo­je­ni su još je­dan spo­ra­zum i po­seb­na od­lu­ka ko­ji kon­kret­ni­je re­gu­li­šu istu oblast. Ra­di se o   Spo­ra­zu­mu o iz­grad­nji, upra­vlja­nju i ko­ri­šće­nju re­gi­o­nal­nog si­ste­ma za upra­vlja­nje čvr­stim ko­mu­nal­nim ot­pa­dom na te­re­ni­ma ovih gra­do­va i od­lu­ci o osni­va­nju Jav­nog ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća Re­gi­o­nal­na de­po­ni­ja “Srem – Ma­čva”.

U raz­go­vo­ru sa pred­sed­ni­kom Skup­šti­ne gra­da Alek­san­drom Pro­da­no­vi­ćem, na­kon usva­ja­nja po­me­nu­tih aka­ta, sa­zna­je­mo da su Mi­tro­vi­ca i Ša­bac do­no­še­njem naj­no­vi­jih do­ku­me­na­ta for­mi­ra­li jav­no za­jed­nič­ko ko­mu­nal­no pred­u­ze­će ko­je će se ba­vi­ti ne sa­mo de­po­no­va­njem sme­ća već i dru­gim srod­nim ak­tiv­no­sti­ma.

– Ovo je ve­o­ma zna­čaj­na stvar  i za Srem­sku Mi­tro­vi­cu i za Ša­bac. Srem­ska Mi­tro­vi­ca do­bi­ja sa­ni­tar­nu de­po­ni­ju, jer vi­še  ne­će sme­će de­po­no­va­ti na na­čin ko­ji ugro­ža­va zdra­vlje lju­di već ona­ko ka­ko to ra­de u raz­vi­je­ni­jim ze­mlja­ma. Grad Ša­bac  je imao pro­ble­ma sa svo­jom sa­ni­tar­nom de­po­ni­jom, ona je bi­la prak­tič­no pu­na i osni­va­njem re­gi­o­nal­ne de­po­ni­je do­bi­ja re­še­nje svog ko­mu­nal­nog pro­ble­ma – ob­ja­snio je Pro­da­no­vić, na­ja­vlju­ju­ći ula­ga­nja u ovo jav­no pred­u­ze­će. Na­i­me, u pla­nu je na­bav­ka ure­đa­ja za se­pa­ra­ci­ju ot­pa­da ta­ko da će ma­nji deo sme­ća za­vr­ša­va­ti na sa­moj de­po­ni­ji, a ve­ći deo bi­ti re­ci­kli­ran.

Po re­či­ma pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne gra­da Alek­san­dra Pro­da­no­vi­ća ra­do­vi su u to­ku, rok za za­vr­še­tak de­po­ni­je je 18 me­se­ci, a nad­le­žni će se po­tru­di­ti, na­go­ve­stio je, da cilj bu­de ra­ni­je ostva­ren.

– Od­voz sme­ća  će osta­ti u nad­le­žno­sti Srem­ske Mi­tro­vi­ce i Šap­ca, od­no­sno u okvi­ru mi­tro­vač­kog i ša­bač­kog jav­nog ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća. Za­jed­nič­ko pred­u­ze­će ko­je smo osno­va­li ba­vi­će se de­po­no­va­njem sme­ća i se­kun­dar­nim si­ro­vi­na­ma ko­je na­sta­ju iz de­po­no­va­nog sme­ća, a ti­me će se, uz sve osta­lo, sma­nji­ti ukup­na ko­li­či­na ot­pa­da ko­jeg  od­la­že­mo na de­po­ni­ja­ma. Su­šti­na iz­grad­nje li­ni­je za se­pa­ra­ci­ju ot­pa­da je da  se što ve­ći ot­pad ko­jeg lju­di ba­ca­ju pre­ra­di i ta­ko sma­nji nje­gov ne­ga­ti­van uti­caj na ži­vot­nu sre­di­ni – ob­ja­snio je Alek­san­dar Pro­da­no­vić o zna­ča­ju osni­va­nja JKP Re­gi­o­nal­na de­po­ni­ja “Srem- Ma­čva”.

Ina­če, za vr­ši­o­ca du­žno­sti di­rek­to­ra  JKP Re­gi­o­nal­na de­po­ni­ja “Srem- Ma­čva” na pro­šlo­ne­delj­noj sed­ni­ci Skup­šti­ne gra­da ime­no­van je Sr­đan Klič­ko­vić, di­plo­mi­ra­ni ma­šin­ski in­že­njer iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce. Se­di­šte ovog jav­nog pred­u­ze­ća u osni­va­nju bi­će u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, za­pi­sa­no je u osni­vač­koj od­lu­ci.

S.Đ.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: