• četvrtak, 18. jul 2024.
Uspe­šno iz­ve­den “Aten­tat”
Beočin
0 Komentara

Uspe­šno iz­ve­den “Aten­tat”

27. mart 2012. godine

Glu­mač­ki an­sambl pred­sta­ve "Aten­tat" sa re­di­te­ljem

Ce­lo­ve­čer­nja pred­sta­va “Aten­tat” (ko­me­di­ja u bez­o­bra­zno ve­za­nom sti­hu), auto­ra Mi­lo­ša Ni­ko­li­ća, u iz­vo­đe­nju Ama­ter­skog po­zo­ri­šta KUD “Bri­le”, pre­mi­jer­no je iz­ve­de­na, 2. mar­ta, na sce­ni Do­ma kul­tu­re u Be­o­či­nu. Pu­bli­ka je sa odu­še­vlje­njem pri­hva­ti­la sa­ti­rič­ni ko­mad, u re­ži­ji Se­ku­le Pe­tro­vi­ća, ko­ji su uspe­šno iz­ne­li ov­da­šnji pr­va­ci glu­me Ran­ko Si­mić i Rat­ka Du­lić, uz po­ne­se­nu igru pod­mla­đe­nog po­zo­ri­šnog an­sam­bla. Reč je o tzv. isto­rij­skoj ko­me­di­ji, ko­ja ni­je iz­mi­šlje­na, već je in­spi­ra­ci­ju na­šla u do­ga­đa­ju ko­ji se uisti­nu zbio kra­jem 19. ve­ka. Žr­tva “aten­ta­ta” bio je kralj Mi­lan Obre­no­vić, ko­me su “ne­za­hval­ni po­dan­ci” za­se­kli da­sku klo­ze­ta ka­ko bi vla­dar upao ta­mo gde je već upao.
U pre­pu­noj po­zo­ri­šnoj sa­li, pu­bli­ka je zna­la da po­dr­ži dru­gi re­di­telj­ski na­stup Se­ku­le Pe­tro­vi­ća, ko­ji je pret­hod­no, na istim da­ska­ma ko­je ži­vot zna­če, uspe­šno po­sta­vio i dra­mu “Od­u­mi­ra­nje” Du­ša­na Spa­so­je­vi­ća. Želj­ni sme­ha, Be­o­čin­ci su bur­no re­a­go­va­li na sva­ki iz­go­vo­re­ni “bez­o­bra­zno ve­za­ni stih” i glu­mač­ki geg, sve­sni da je sve ma­nje ta­kvih klo­ze­ta ali da i da­lje po­sto­je vla­da­ri ko­ji za­slu­žu­ju slič­ne “vas­pit­ne” me­re.

D. P.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: