• petak, 19. jul 2024.
Stru­ja te­ško  po­vre­di­la de­ča­ka
Crna hronika
0 Komentara

Stru­ja te­ško po­vre­di­la de­ča­ka

28. mart 2012. godine

Deo sta­ni­ce bez stru­jo­me­ra

Jarak – U se­lu Ja­rak kod Srem­ske Mi­tro­vi­ce te­ško je po­vre­đen 12-go­di­šnji uče­nik N.J. Dok se sa dru­gom igrao u bli­zi­ni crp­ne sta­ni­ce “Zla­ta­ra”, de­čak je do­ži­veo  struj­ni udar i za­do­bio te­ške te­le­sne po­vre­de opa­sne po ži­vot. Na­kon uka­za­ne le­kar­ske po­mo­ći u srem­sko­mi­tro­vač­koj Op­štoj bol­ni­ci, de­te je pre­ve­že­no u De­či­ju bol­ni­cu u Tir­šo­voj.
Ka­ko se pret­po­sta­vlja, tra­gi­čan do­ga­đaj zbio se pro­šle sre­de oko 13 ča­so­va, ka­da je de­čak do­speo u crp­nu sta­ni­cu kroz otvor u zi­du, sa ko­jeg je pret­hod­no ski­nut uklop­ni san­duk sa stru­jo­me­rom. Od uda­ra stru­je de­čak je za­do­bio te­ške ope­ko­ti­ne po ru­ci, no­zi i ra­me­nu.
U tre­nut­ku ne­sre­će, sa N.J. se u igri na­la­zio nje­gov drug B.J. ko­ji je us­peo da po­vre­đe­nog dru­ga odvo­ji od zgra­de sa stru­jom i od­vu­če ga na le­di­nu.
Ka­ko je sa­op­šti­la po­li­ci­ja,  po ovla­šće­nju de­žur­nog is­tra­žnog su­di­je Osnov­nog su­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, po­li­ci­ja je iz­vr­ši­la pre­gled li­ca me­sta, a Osnov­no jav­no tu­ži­la­štvo u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci se iz­ja­sni­lo da se ra­di o za­de­su.

Ž.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: