• Monday, 23. May 2022.
Pro­gram za po­ljo­pri­vre­du
Politika
0 Komentara

Pro­gram za po­ljo­pri­vre­du

27. March 2012. godine

Pred­sta­vi­li pro­gram za po­ljo­pri­vre­du

Op­štin­ski od­bor Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je Šid, or­ga­ni­zo­vao je pro­te­kle ne­de­lje kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re na te­mu „Pro­gram za po­ljo­pri­vre­du Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je“. Sa pro­gra­mom za po­ljo­pri­vre­du ove po­li­tič­ke op­ci­je no­vi­na­re je upo­znao Slo­bo­dan Ša­po­nja, a sa­stan­ku su pr­su­stvo­va­li i pred­sed­nik Op­štin­skog od­bo­ra Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je Želj­ko Ko­stel­nik i  pred­sed­nik Iz­bor­nog šta­ba, Kre­šo Be­zik.
U bro­šu­ri ko­ja je po­de­lje­na pred­stav­ni­ci­ma me­di­ja iz­ne­ti su po­da­ci ve­za­ni za po­ljo­pri­vre­du od 2002. go­di­ne do po­čet­ka ove ka­len­dar­ske go­di­ne.

S. M.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: