• četvrtak, 18. jul 2024.
Imenovan v.d. direktor “Ingasa”
Politika
0 Komentara

Imenovan v.d. direktor “Ingasa”

11. april 2011. godine

Dobrivoje Sudžum

Inđija – Sed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne In­đi­ja ko­ja je odr­ža­na pro­šle sre­de pro­te­kla je, ka­ko re­če pred­sed­nik Skup­šti­ne Alek­san­dar Ko­va­če­vić, u zna­ku ka­dro­va­nja. Na­i­me, na ini­ci­ja­ti­vu uprav­nog od­bo­ra JP ”In­gas”, a na pred­log ka­drov­ske ko­mi­si­je, ve­ći­nom gla­so­va, od­bor­ni­cu su raz­re­ši­li mr Želj­ka Tr­bo­vi­ća /DS/ du­žno­sti di­rek­to­ra ovog jav­nog pred­u­ze­ća a za v.d. di­rek­to­ra na pri­od od šest me­se­ci ime­no­va­li dipl.eko­no­mi­stu Do­bri­vo­ja Su­džu­ma. Sme­ni je pret­ho­di­la di­sku­si­ja, uglav­nom, opo­zi­ci­o­nih od­bor­ni­ka ko­ji su tvr­di­li da je Tr­bo­vić sme­njen zbog ot­ka­zi­va­nja po­slu­šno­sti lo­kal­nim čel­ni­ci­ma iako je u obra­zlo­že­nju za sme­nu pre­ci­zi­ra­no o ko­je čla­no­ve sta­tu­ta se ogre­šio sa­da, biv­ši di­rek­tor ”In­ga­sa”. Sed­ni­ci su pri­su­stvo­va­la 32 od 37 od­bor­ni­ka, za sme­nu su gla­sa­li od­bor­ni­ci iz re­do­va DS, SPS i G17, njih 21.

Dva da­na na­kon ime­no­va­nja na no­vu du­žnost o svo­jim no­vim oba­ve­za­ma i re­ša­va­nju pro­ble­ma u ”In­ga­su” v.d. di­rek­tor Do­bri­vo­je Su­džum ka­že:

 

Odbornici SO glasali za smenu

– Pot­pi­sa­ni su pro­to­kol o na­pla­ti po­tra­ži­va­nja za gas od bu­džet­skih ko­ri­sni­ka. Pro­ble­mi u ”In­ga­su” su slič­ni kao i u svim jav­nim pred­u­ze­ći­ma ali ne to­li­ki da bi ugro­zi­li po­slo­va­nje. Reč je o jed­nom so­lid­nom pred­u­ze­ću. Mo­ja oba­ve­za i oba­ve­za za­po­sle­nih je da po­ve­ća­mo pro­ce­nat na­pla­te i da sma­nji­mo tro­ško­ve i da svo­je oba­ve­ze na vre­me iz­mi­ru­je­mo, pre sve­ga, pre­ma ”Sr­bi­ja­ga­su”.

Od­lu­kom od­bor­ni­ka do ka­drov­skih pro­me­na je do­šlo i u po­je­di­nim skup­štin­skim ko­mi­si­ja­ma i uprav­nim od­bo­ri­ma, raz­lo­zi su bi­li ili za­kon­ske pri­ro­de ili ne­rad po­je­di­nih čla­no­va. Na is­toj sed­ni­ci bi­lo je re­či o fi­nan­si­ra­nju no­ve sa­ni­tar­ne de­po­ni­je i o ustu­pa­nju vo­zi­la op­šti­ne In­đi­ja na ko­ri­šće­nje Po­li­cij­skoj upra­vi u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: