• četvrtak, 18. jul 2024.
„Pla­men­ko“  pu­tu­je po Sr­bi­ji
Sport
0 Komentara

„Pla­men­ko“ pu­tu­je po Sr­bi­ji

27. mart 2012. godine

Put olim­pij­skog pla­me­na

Sremska Mitrovica – Jed­na od na­ja­va Olim­pij­skih sport­skih iga­ra uče­ni­ka Sr­bi­je, ko­je će se ove go­di­ne odr­ža­ti u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, bi­će i olim­pij­ski pla­men ko­ji će bi­ti upa­ljen 26. mar­ta u Ni­šu, gra­du gde su 2008. go­di­ne za­po­če­te Olim­pij­ski igre uče­ni­ka.
Na svom pu­tu do Srem­ske Mi­tro­vi­ce, ba­klja će pro­ći kroz 26 gra­do­va a no­si­o­ci ba­klje, što je iz­u­zet­na čast, bi­će is­tak­nu­ti spor­ti­sti ko­ji su svo­jim ve­šti­na­ma, sna­gom, že­ljom, re­zul­ta­ti­ma i sr­cem za­slu­ži­li da bu­du iza­bra­ni od stra­ne gra­da do­ma­ći­na. Po­seb­na čast uka­zu­je se oso­bi ko­ja  pri­li­kom otva­ra­nja iga­ra do­no­se­nu ba­klju pre­u­zi­ma po­sled­nja, te pla­me­nom iz ba­klje upa­li va­tru na sa­mom sta­di­o­nu, sim­bo­li­šu­ći ta­ko po­če­tak iga­ra.
Po­sled­nji grad u ko­ji će ba­klja do­ći osmog ma­ja je Srem­ska Mi­tro­vi­ca.  Škol­skom olim­pi­ja­dom uče­ni­ka Sr­bi­je, od de­ve­tog do 15. ma­ja, U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci prak­tič­no će se za­vr­ši­ti če­tvo­ro­go­di­šnji ci­klus olim­pi­ja­de i za­po­če­ti no­ve igre.

S.N.

Jed­na od na­ja­va Olim­pij­skih sport­skih iga­ra uče­ni­ka Sr­bi­je, ko­je će se ove go­di­ne odr­ža­ti u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, bi­će i olim­pij­ski pla­men ko­ji će bi­ti upa­ljen 26. mar­ta u Ni­šu, gra­du gde su 2008. go­di­ne za­po­če­te Olim­pij­ski igre uče­ni­ka.
Na svom pu­tu do Srem­ske Mi­tro­vi­ce, ba­klja će pro­ći kroz 26 gra­do­va a no­si­o­ci ba­klje, što je iz­u­zet­na čast, bi­će is­tak­nu­ti spor­ti­sti ko­ji su svo­jim ve­šti­na­ma, sna­gom, že­ljom, re­zul­ta­ti­ma i sr­cem za­slu­ži­li da bu­du iza­bra­ni od stra­ne gra­da do­ma­ći­na. Po­seb­na čast uka­zu­je se oso­bi ko­ja  pri­li­kom otva­ra­nja iga­ra do­no­se­nu ba­klju pre­u­zi­ma po­sled­nja, te pla­me­nom iz ba­klje upa­li va­tru na sa­mom sta­di­o­nu, sim­bo­li­šu­ći ta­ko po­če­tak iga­ra.
Po­sled­nji grad u ko­ji će ba­klja do­ći osmog ma­ja je Srem­ska Mi­tro­vi­ca.  Škol­skom olim­pi­ja­dom uče­ni­ka Sr­bi­je, od de­ve­tog do 15. ma­ja, U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci prak­tič­no će se za­vr­ši­ti če­tvo­ro­go­di­šnji ci­klus olim­pi­ja­de i za­po­če­ti no­ve igre.
S.N.
Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: