• ponedeljak, 15. jul 2024.
Spo­men kom­pleks pod re­flek­to­ri­ma
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Spo­men kom­pleks pod re­flek­to­ri­ma

14. februar 2012. godine

Spomen groblje

Sremska Mitrovica – Spo­men gro­blje u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ko­je je vi­še pu­ta bi­lo na me­ti van­da­la, ko­ji su ki­da­li me­tal­ne de­lo­ve spo­men obe­lež­ja – od sim­bo­lič­nih buk­ti­nja na hum­ka­ma do ogrom­ne ur­ne, pa čak i od­no­si­li plo­če sa cen­tral­nog spo­me­ni­ka, bi­će usko­ro pot­pu­no ure­đe­no, a do­bi­će i ade­kvat­nu za­šti­tu. Sem ure­đe­nja, plan je da ceo kom­pleks bu­de pod re­flek­to­ri­ma, spe­ci­jal­nim osve­tlje­njem ali i da tu bu­de vi­deo nad­zor i da ra­de ču­va­ri. Za ovaj pro­je­kat ure­đe­nja grad­ska upra­va je iz­dvo­ji­la 10 mi­li­o­na di­na­ra.
Na­i­me, pro­šle go­di­ne za­po­čet je ak­tu­el­ni pro­je­kat ure­đe­nja ovog spo­me­nič­kog kom­plek­sa i on će se  re­a­li­zo­va­ti u tri fa­ze, sa­zna­je­mo od Lju­bi­še Šu­la­je, di­rek­to­ra Za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re, usta­no­ve no­si­o­ca pro­jek­ta.
Pr­va fa­za pro­jek­ta se pri­vo­di kra­ju, ob­u­hva­ta ob­no­vu elek­trič­nog osve­tlje­nja i po­sta­vlja­nje re­flek­to­ra, a  po­tom će se pri­ći ob­no­vi ur­ne, ure­đe­nju ba­klji na hum­ka­ma i po­sta­vlja­nju plo­ča sa tek­sto­vi­ma na plo­ča­ma.
– Ure­di­će se ceo kom­pleks od 15 hek­ta­ra, sred­stva je obez­be­dio grad i mi se tru­di­mo da pro­je­kat bu­de za­vr­šen do pro­le­ća. Uz na­ve­de­no u pla­nu je da se u okvi­ru kom­plek­sa ure­di i deč­je igra­li­šte – do­dao je Šu­la­ja.
Plan ta­ko­đe, ob­u­hva­ta ob­no­vu Spo­men so­be i nje­nih eks­po­na­ta kao de­la ovog kom­plek­sa, a oče­ku­je se će ču­var­ska slu­žba uz re­flek­to­re do­pri­ne­ti sve­u­kup­noj bez­bed­no­sti na tom pro­sto­ru. Ina­če, cilj ak­tu­el­nog pro­jek­ta je, sem ure­đe­nja i za­šti­te spo­me­nič­kog de­la, da da se ovom gra­du vra­ti jed­no od naj­lep­ših še­ta­li­šta ne sa­mo u Sre­mu već i ši­re.
Spo­men gro­blje je po­dig­nu­to 1960. go­di­ne po ide­ji be­o­grad­skog ar­hi­tek­te Bog­da­na Bog­da­no­vi­ća i naj­ve­će je stra­ti­šte iz Dru­gog svet­skog ra­ta ne sa­mo u Sre­mu, već i Voj­vo­di­ni, a jed­no od naj­ve­ćih u ze­mlji.

S.Đ.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: