Kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re

Dug­me ko­je ču­va ži­vot

Kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re

Op­šti­na In­đi­ja u sa­rad­nji sa Or­ga­ni­za­ci­jom „4+1“, Do­mom zdra­vlja i Cen­trom za so­ci­jal­ni ra­da se uklju­či­la  u pro­je­kat Kom­pa­ni­je „Asi­stel“ ko­ja se ba­vi te­le­a­si­sten­ci­jom i Am­ba­sa­de Kra­lje­vi­ne Nor­ve­ške u sa­vre­me­nom pru­ža­nju po­mo­ći sta­ri­jim gra­đa­ni­ma ko­ji ima­ju te­ške zdrav­stve­ne pro­ble­me i ži­ve sa­mi. Pru­ža­nje po­mo­ći se or­ga­ni­zu­je pu­tem fik­sne te­le­fon­ske li­ni­je uz po­moć apa­ra­ta ko­ji se ugra­đu­je u do­mu ko­ri­sni­ka ko­ji je u kom­ple­tu sa na­ru­kvi­com ili ogr­li­com ko­ju ni­si ko­ri­snik. Pri­ti­skom na cr­ve­no dug­me alar­mi­ra se ope­ra­ter ko­ji stu­pa u ve­zu sa oso­bom i or­ga­ni­zu­je hit­nu in­ter­ven­ci­ju bi­lo da je reč o me­di­cin­skoj, va­tro­ga­snoj ili po­li­cij­skoj slu­žbi ili pr­vim kom­ši­ja­ma ko­ji mo­gu da po­mog­nu.
– Reč je o va­nin­sti­tu­ci­o­nal­noj so­ci­jal­noj za­šti­ti. Na ovaj na­čin i ob­u­če­ni psi­ho­lo­zi do­stup­ni su ko­ri­sni­ci­ma 24 ča­sa dnev­no 365 da­na u go­di­ni i sprem­ni su da raz­go­va­ra­ju i po­mog­nu u re­ša­va­nju pro­ble­ma ko­ji, mo­žda, i ni­je zdrav­stve­ne već psi­ho­lo­ške pri­ro­de, tu­ga, usa­mlje­nost i slič­no, re­kla je Ta­ma­ra Ćur­lin, pred­stav­nik Kom­pa­ni­je „Asi­stel“ pr­ve kom­pa­ni­je ove vr­ste u Sr­bi­ji.
Na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na ko­joj su uče­stvo­va­li i pr­vi ko­ri­sni­ci po­me­nu­tog apa­ra­ta Go­ran Je­šić, pred­sed­nik op­šti­ne je re­kao:
– Od sto po­ten­ci­jal­nih ko­ri­sni­ka iza­bra­li smo 25  ko­ji­ma je ovaj apa­rat naj­ne­op­hod­ni­ji, „Dug­me ko­je ču­va ži­vot“ a već od na­red­ne go­di­ne broj će bi­ti ve­ći. Mi se go­di­na­ma una­zad ba­vi­mo pru­ža­njem po­mo­ći na­šim naj­sta­ri­jim su­gra­đa­ni­ma ka­ko bi im ži­vot uči­ni­li kva­li­tet­ni­jim. Me­đu pr­vi­ma u ovom de­lu dr­ža­ve or­ga­ni­zo­va­li smo po­moć u ku­ći, od sep­tem­bra ima­mo jav­ni pre­voz ko­ji je bes­pla­tan za gra­đa­ne sta­ri­je od 70 go­di­na.“
– Ovo je ko­rak da­lje od na­še stan­dard­ne bri­ge o sta­ri­ma ko­ju spro­vo­di­mo osam go­di­na, tu, pre sve­ga, mi­slim na an­ga­žo­va­nje ge­ron­to­do­ma­ći­ca i za­po­sle­ne u Slu­žbi kuć­ne ne­ge Do­ma zdra­vlja. Pu­tem te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja ovo po­sta­je još efi­ka­sni­je, na­gla­sio je Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne.
Pred­sed­nik Je­šić je na­ja­vio da će od No­ve go­di­ne op­šti­na upu­ti­ti ma­te­ri­jal­nu po­moć naj­u­gro­že­ni­jim pen­zi­o­ne­ri­ma in­đij­ske op­šti­ne.
Me­đu ko­ri­sni­ci­ma ure­đa­ja te­le­a­si­sten­ci­je su Ma­ra Mr­đa, Ne­delj­ka Stoj­ko­vić, Ve­ro­ni­ka Si­mu­no­vić sve tri iz In­đi­je i Na­ta­li­ja Mu­dri­nić iz Lju­ko­va. Ži­ve sa­me i ka­ko ka­žu ovo im je i vid psi­hič­ke si­gur­no­sti i nji­ma i nji­ho­voj de­ci ko­ja ni­su u mo­guć­no­sti da bri­nu o nji­ma. Na­ta­li­ja ka­že da je bi­la u si­tu­a­ci­ji da ne mo­že da pru­ži ru­ku i uzme ni­tro­gli­ce­rin sa nat­ka­sne, na­la­zi­li su je one­sve­šće­nu i u ovom apa­ra­tu vi­di spa­so­no­sno dug­me.

Z.G.Ste­fa­no­vić

Kategorije Inđija