• nedelja, 5. decembar 2021.
De­vo­jač­ki san
Kolumna
0 Komentara

De­vo­jač­ki san

1. decembar 2011. godine

Piše: Milijana Barjakatervić

Da ni­je la­ko po­sti­ći svet­ski uspeh, ostva­ri­ti svo­je sno­ve,  po­sve­do­či­la nam je  po­zna­ta be­o­grad­ska i svet­ska ma­ne­ken­ka  Iva­na Stan­ko­vić pro­mo­vi­šu­ći svo­ju auto­bi­o­gra­fi­ju u mi­tro­vač­koj bi­bli­o­te­ci, pre ne­ko ve­če.  Pod­se­ti­la nas je na to da se ne mo­ra oba­ve­zno bi­ti  glup ako si lep, i ko­li­ko le­po­ta kao sred­stvo po­ma­že u ži­vo­tu, ko­li­ko do­no­si sre­će, nov­ca a ko­li­ko za­vi­sti..

Za ma­ne­ken­stvo je sva­ka­ko po­želj­na le­po­ta, ali na pr­vu lop­tu. A po­sle kao i u sve­mu (ili pre sve­ga) neo­p­hod­na je mu­drost, sa­mo­kon­tro­la,  i upor­nost. Ma­ne­ken­stvo je do­sta slič­no spor­tu. Mo­raš bi­ti u top for­mi, fit, strejt, zdra­vo se hra­ni­ti, re­dov­no ve­žba­ti, bi­ti u ka­ran­ti­nu pred va­žno sni­ma­nje, ima­ti tak­mi­čar­ski duh i na­u­či­ti na po­raz isto kao i na uspeh.  I uglav­nom ni­je do­ži­vot­no za­ni­ma­nje.

U na­šoj ze­mlji, po­sto­ji niz na­či­na ma­ni­pu­la­ci­je mla­dim i le­pim de­voj­ka­ma ko­je sa­nja­ju uspeh top mo­de­la i sli­ka­nje za svet­ski po­zna­te mod­ne ča­so­pi­se. Ta­ko ih je la­ko pre­va­ri­ti…Mu­dre, i ne po sva­ku ce­nu želj­ne sla­ve, će zna­ti ka­ko da iz­beg­nu ne­pri­jat­no­sti, a one želj­ne na­slov­ne stra­ne pre­ko no­ći ili pro­sto na­iv­ne, mo­gu da za­pad­nu u gad­ne ne­vo­lje. To se na­rav­no od­no­si na de­voj­ke ko­je sa­me kr­če svoj put, a ne na one iza  ko­jih  sto­ji po­dr­ška ro­di­te­lja, i  po­zna­te mod­ne agen­ci­je (ka­ko u Iva­ni­nom slu­ča­ju). Ma­ni­pu­la­ci­ja pod­ra­zu­me­va i or­ga­ni­zo­va­nje ma­ne­ken­skih  kur­se­va na sva­kom ćo­šku. Uzmu ti pa­re što te na­u­če ho­da­nju(?), šmin­ka­nju, fler­to­va­nju s ka­me­rom, na­pla­te ti štos fo­to­gra­fi­ja za buk i na­rav­no obe­ća­ju pre­gršt ra­vi­ja i sni­ma­nja. Od sve­ga to­ga uglav­nom ne bu­de ni­šta ako  de­voj­ka ne zna da se na­met­ne, pa ta­ko mo­že­mo pri­me­ti­ti da uspe­va­ju i de­voj­ke ne­sklad­nih cr­ta li­ca, i te­le­snih pro­por­ci­ja, ali ima­ju ono „ne­što“ kad sta­nu pred fo­to­a­pa­rat ili na pi­stu. U oči mod­nim agen­ti­ma mo­gu upa­sti i de­voj­ke ko­je pri­hva­te ka­kvu ne­pri­stoj­nu po­nu­du, even­tu­al­no za­mo­le ta­tu da iz­va­di keš, što je bu­da­la­šti­na. (Ne­pri­stoj­ne po­nu­de će ina­če bi­ti na me­ni­ju, ma­nje vi­še, u ži­vo­tu sva­ke le­pe že­ne, bez ob­zi­ra na pro­fe­si­ju, a da li će ih pri­hva­ti­ti ili od­bi­ti, stvar opre­de­lje­nja i lič­nog mo­ra­la. U sva­kom slu­ča­ju ni­je lo­še ima­ti sprej ako ne već kurs za sa­mo­od­bra­nu).

Da je mo­gu­će  za­ra­di­ti na le­po­ti, ma­lo, mno­go, ča­sno, ne­ča­sno…mo­gu­će je. Sa­mo, ko bi vi­so­koj, mla­doj i fo­to­ge­nič­noj  de­voj­ci pu­noj na­da­nja, mo­gao ob­ja­sni­ti da ima i lak­ših i lep­ših za­ni­ma­nja od za­vo­đe­nja fo­to­a­pa­ra­ta i ne­pre­sta­nog do­ka­zi­va­nja le­po­te?

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: