• sreda, 17. jul 2024.
Di­vlje de­po­ni­je i ba­šten­sko sme­će
Inđija
0 Komentara

Di­vlje de­po­ni­je i ba­šten­sko sme­će

8. novembar 2011. godine

Na uli­ca­ma ba­šten­sko sme­će

Iako in­đij­ski „Ko­mu­na­lac“ va­ži za jed­no od naj­bo­ljih ko­mu­nal­nih pred­u­ze­ća u re­gi­o­nu, po re­či­ma di­rek­to­ra Slav­ka Pu­va­če, na­la­ze se u ne­za­vid­nom fi­nan­sij­skom po­lo­ža­ju. Je­dan od glav­nih raz­lo­ga je što im se iz go­di­ne u go­di­nu zna­čaj­no po­ve­ća­vao obim po­sla za ko­je ni­je na­đen ade­kva­tan iz­vor fi­nan­si­ra­nja pa su, ka­ko re­če, sve vi­še po­če­li da li­če na so­ci­jal­nu usta­no­vu. Po­red re­dov­nog od­no­še­nja sme­ća go­di­na­ma se bo­re sa di­vljim de­po­ni­ja­ma za šta se tro­še mi­li­o­ni di­na­ra a na po­sled­njem sa­stan­ku Si­ste­ma 48 na­lo­že­no im je da od­no­se i ba­šten­sko sme­će ko­je je pro­šle ne­de­lje osta­vlje­no is­pred ku­ća.
– Ba­šten­sko sme­će i ore­za­ne gra­ne ni­su ko­mu­nal­ni ot­pad, ni­su sta­vlje­ni ni u kan­te za sme­će ni u dža­ko­ve i za­to je osta­vlje­no is­pred ku­ća ma­da su to po­je­di­nač­ni slu­ča­je­vi… Ovo ko­mu­nal­no pred­u­ze­će vi­še ne mo­že da se ba­vi hva­ta­njem pa­sa lu­ta­li­ca, ne mo­že da is­pla­ću­je na­kna­de gra­đa­ni­ma za uje­de pa­sa i ma­ča­ka, ne mo­že vi­še bes­plat­no da od­vo­zi ugi­nu­le ži­vo­ti­nje. Tro­ško­vi se me­re mi­li­o­ni­ma di­na­ra. Do sa­da smo oba­vi­li hva­ta­nje oko hi­lja­du pa­sa lu­ta­li­ca, za de­set me­se­ci ove go­di­ne 292 pu­ta smo bes­plat­no od­ve­zli ugi­nu­le ži­vo­ti­nje. Tu­že­ni smo za pre­ko 14 mi­li­o­na di­na­ra na kon­to uje­da pa­sa, pra­vo­sna­žne pre­su­de iz­no­se sko­ro pet mi­li­o­na di­na­ra. Za od­šte­tu gra­đa­ni­ma do sa­da smo is­pla­ti­li 2,7 mi­li­o­na, re­kao je Slav­ko Pu­va­ča, di­rek­tor „Ko­mu­nal­ca“ na po­sled­njem sast­na­ku Si­ste­ma 48.
Ipak, sle­de­ći za­klju­čak Si­ni­še Fi­li­po­vi­ća, za­me­ni­ka pred­sed­ni­ka op­šti­ne nad­le­žni u „Ko­mu­nal­cu“ mo­ra­će da u na­red­nih 15 da­na po­ku­pe i ba­šten­sko sme­će ka­ko ono ne bi za­vr­ši­lo na ne­koj od di­vljih de­po­ni­ja. Sta­vlje­no im je u za­da­tak da pre pr­vog sne­ga oči­ste sve di­vlje de­po­ni­je a na gra­đa­ni­ma je da se pri­zo­vu pa­me­ti i ne ba­ca­ju sme­će ta­mo gde mu me­sto ni­je ka­ko bi se pre sve­ga, iz­be­glo za­ga­đi­va­nje ži­vot­ne sre­di­ne a za­tim i ne­po­treb­ni fi­nan­sij­ski tro­ško­vi za ukla­nja­nje di­vljih de­po­ni­ja. A što se ti­če pa­sa lu­ta­li­ca i od­no­še­nja ugi­nu­lih ži­vo­ti­nja u okvi­ru do­no­še­nja bu­dže­ta za na­red­nu go­di­nu sa­gle­da­će se i mo­guć­nost ade­kvat­nih iz­vo­ra fi­nan­si­ra­nja, re­če­no je u pe­tak pri­li­kom ana­li­ze ra­da jav­nih pred­u­ze­ća i op­štin­ske upra­ve.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: