• ponedeljak, 15. jul 2024.
Tu­ri­stič­ka de­sti­na­ci­ja
Inđija
0 Komentara

Tu­ri­stič­ka de­sti­na­ci­ja

14. oktobar 2011. godine

Po­gled s re­ke na Sta­ri Slan­ka­men

Za­po­sle­ni u Tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji op­šti­ne In­đi­ja su pro­šlog če­tvrt­ka pro­mo­vi­sa­li ”Sta­ri Slan­ka­men kroz ve­ko­ve” kao za­ni­mlji­vu tu­ri­stič­ku de­sti­na­ci­ju ko­ja se po mno­go če­mu raz­li­ku­je od osta­lih na­se­lje­nih me­sta na oba­li Du­na­va u Sre­mu i ši­re. Otu­da je, po re­či­ma pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Alek­san­dra Ko­va­če­vi­ća, u pla­no­vi­ma raz­vo­ja tu­ri­zma, op­šti­na In­đi­ja da­la pri­o­ri­tet Sta­rom Slan­ka­me­nu. O to­me šta je ura­đe­no u po­sled­nje vre­me Bo­ris Pa­ško, di­rek­tor Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je ka­že:
– U po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na na­se­lje je do­bi­lo sa­o­bra­ćaj­no-tu­ri­stič­ku sig­na­li­za­ci­ju, obe­le­žen je si­stem pe­šač­ko bi­ci­kli­stič­kih sta­za, re­kon­stru­i­sa­na je cr­kva Sv. Ni­ko­le i Spo­me­nik bi­ci kod Slan­ka­me­na – ura­đen pla­to, po­sta­vlje­na de­ko­ra­tiv­na ra­sve­ta ko­jom su osve­tlje­ni i osta­ci Tvr­đe­ve ”Aku­min­kum”.Tre­nut­no se ra­di pro­jekt­na do­ku­men­ta­ci­ja za ne­ko­li­ko pro­je­ka­ta. Po­red ”Le­slen­da” ko­ji bi bio no­si­lac ce­lo­kup­ne tu­ri­stič­ke po­nu­de, pred­vi­đe­na je iz­grad­nja no­ve ma­ri­ne, apart­man­skog kom­plek­sa, ure­đe­nje tvr­đa­ve, ke­ja i pe­šač­ko bi­ci­kli­stič­ke sta­ze uz oba­lu Du­na­va.”
O bur­noj pro­šlo­sti Sta­rog Slan­ka­me­na ko­ji po­ti­če iz po­znog bron­za­nog do­ba, sve­do­če broj­ni kul­tur­no-isto­rij­ski spo­me­ni­ci. Osta­ci kelt­skog i rim­skog utvr­đe­nja, tvr­đa­va ”Aku­min­kum”, spo­me­nik Slan­ka­me­nač­koj bi­ci (1691.), Cr­kva Sv.Ni­ko­le iz 15.ve­ka. Tu je i iz­vor sla­ne vo­de ko­ji da­ti­ra iz Rim­skog do­ba. Ka­sni­je su Tur­ci u bli­zi­ni sla­ne vo­de na­pra­vi­li Ama­ma – ku­pa­ti­lo ko­je se i da­nas mo­že vi­de­ti u ku­ći Đor­đa Mrk­ši­ća dok je austro-ugar­ska vlast ogra­di­la iz­vo­ri­šta, kap­ti­ra­la vi­še iz­vo­ra u je­dan i ko­ri­sti­la u zdrav­stve­ne svr­he. Spe­ci­jal­na bol­ni­ca ”Dr Bo­ri­vo­je Gnja­tić” u Sta­rom Slan­ka­me­nu po­sled­njih go­di­na sve se vi­še okre­će banj­skom tu­ri­zmu. 2007.iz­gra­đen je nov, sa­vre­me­neo opre­mljen obje­kat ta­ko­zva­ni ”4. blok” u ko­jem sme­štaj mo­gu po­tra­ži­ti tu­ri­sti.
Ri­ba­ri i ri­blji re­sto­ra­ni na oba­li Du­na­va da­ju po­se­ban pe­čat Sta­rom Slan­ka­me­nu. U če­tvr­tak je u ”Ke­ju” upri­li­če­na iz­lo­žba ruč­no ra­đe­nih mi­ni­ja­tur­nih sta­rih i no­vih ri­bar­ski ala­ta či­ji je autor Sla­vi­ša Pe­tro­vić. Za uče­sni­ke pro­mo tu­re ko­ji su ima­li pri­li­ke da vi­de Sta­ri Slan­ka­men s re­ke, pri­re­đe­na je i iz­lo­žba fo­sil­nih osta­ta­ka pro­na­đe­nih na te­re­nu ovog de­la Sre­ma.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: