• nedelja, 3. decembar 2023.
Sa­na­ci­ja pu­ta ka Čal­mi
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Sa­na­ci­ja pu­ta ka Čal­mi

2. avgust 2011. godine

Put ka Čalmi

U to­ku su ra­do­vi ve­za­ni za pro­ši­re­nje i re­kon­struk­ci­ju pu­ta ko­ji vo­di od La­ćar­ka ka Čal­mi. U pla­nu je, ka­ko sa­zna­je­mo, da se za sa­da re­vi­ta­li­zu­je bli­zu tri ki­lo­me­tra ovog va­žnog pu­ta što je in­ve­sti­ci­ja od 20 mi­li­o­na di­na­ra.

Otvo­re­no gra­di­li­šte pu­ta po­se­ti­li su ne­dav­no pred­stav­ni­ci JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca i me­snih za­jed­ni­ca La­ća­rak i Čal­ma.

Bo­ža Sta­ni­vu­ko­vić, član sa­ve­ta MZ Čal­ma pod­se­ća da je ovaj put je­di­na ve­za sa gra­dom nje­go­vom i ne­kim dru­gim se­li­ma.

– Put­ni pra­vac po­plo­čan koc­kom  gra­đen je 1967.go­di­ne i u ka­ta­stro­fal­nom je sta­nju. Ka­ko je zi­mi i za vre­me kli­za­vi­ca zna­mo mi ko­ji tuda pro­la­zi­mo. Za­to smo sa ne­str­plje­njem do­če­ka­li po­če­tak ra­do­va – ka­že Sta­ni­vu­ko­vić.

Sa ovim mi­šlje­njem sla­že se me­šta­nin Čal­me Želj­ko Šu­ću­ra,  ko­ji pu­tu­je tim put­nim prav­cem. Želj­ko  ne kri­je za­do­volj­stvo što je do­šlo vre­me da se put poč­ne da ure­đu­je.

Po­god­no vre­me za ra­do­ve na ure­đe­nu put­ne in­fra­struk­tu­re JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da ko­ri­sti ta­ko što se ra­di na vi­še lo­ka­ci­ja u gra­du.

– Sa­o­bra­ćaj­ni­ca ka Čal­mi du­že če­ka re­kon­struk­ci­ju. Mi se na­da­mo da će ove je­se­ni bi­ti re­šen te­ren do auto pu­ta i još oko ki­lo­me­tar i po da­lje ka Čal­mi. Za na­red­ne go­di­ne plan je da se ure­di ce­la de­o­ni­ca do se­la – re­kao je di­rek­tor Bo­jan Ga­vrić.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: