• subota, 13. jul 2024.
Rod do­bar, ce­na za gla­vo­bo­lju
Poljoprivreda
0 Komentara

Rod do­bar, ce­na za gla­vo­bo­lju

2. avgust 2011. godine

Prosečan prinos u Sremu preko pet tona

Na po­lji­ma Sre­ma ra­ta­ri su ovih da­na za­vr­ši­li že­tvu. Pše­ni­ca je u ovom re­gi­o­nu za­se­ja­na na ukup­no 41.641 hek­tar, ka­žu po­da­ci Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re. Od  struč­nog sa­rad­ni­ka SPK i se­kre­ta­ra Od­bo­ra za po­ljo­pri­vre­du Vla­di­mi­ra Vla­o­vi­ća sa­zna­je­mo da je že­tva pro­te­kjla bez ve­ćih pro­ble­ma i da ge­ne­ral­no gle­da­no mo­že­mo bi­ti za­do­volj­ni.

Ono što ra­du­je je da je ovo­go­di­šnji rod ži­ta do­bar, da je ono iz­u­zet­nog kva­li­te­ta, pro­seč­ne vla­žno­sti oko 13 od­sto i da je hek­to­li­tar­ska te­ži­na iz­nad 80 gra­ma. Pre­li­mi­nar­ni po­ka­za­te­lji go­vo­re da pro­se­čan rod u Sre­mu iz­no­si 5,1 to­nu po hek­ta­ru. Pre­ma re­či­ma Vla­o­vi­ća naj­bo­lji pri­no­se be­le­že na te­ri­to­ri­ji sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne i iz­no­se 6,4 to­ne po hek­ta­ru. Sle­di In­đi­ja sa 5,8 to­na, pa Šid sa 5,5, Ru­ma sa 5,2 to­ne, dok je rod u naj­ve­ćoj srem­skoj op­šti­ni Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pet to­na po hek­ta­ru. U Pe­ćin­ci­ma i Iri­gu rod iz­no­si 4,2 to­ne po hek­ta­ru.

Po re­či­ma Vla­o­vi­ća pri­no­si su do­bri, u že­tvi ni­je bi­lo ve­ćih pro­ble­ma a na srem­skih nji­va­ma ovaj po­sao je za­vr­ša­va­lo ukup­no oko 700 kom­baj­na.

Što se ti­če ot­ku­pa, već pr­vih da­na na ber­zi u No­vom Sa­du, Voj­vo­di­na je sa svo­jim okru­zi­ma Srem­skim, Bač­kim i Ba­nat­skim  na­mi­ri­la pred­vi­đe­ne ko­li­či­ne pše­ni­ce za ot­kup u rob­ne re­zer­ve, ko­ji za po­kra­ji­nu iz­no­si 50.000 to­na, od­no­sno po­lo­vi­nu pred­vi­đe­nih ko­li­či­na ko­je se ot­ku­plju­ju, no po­sto­je ne­ke na­ja­ve o pre­ra­spo­de­li ovih kvo­ta.

Ve­ći­na srem­skih se­lja­ka rod tre­nut­no pre­da­je sa­mo na skla­di­šte­nje u si­lo­se, a ovih da­na mli­na­ri tre­ba da is­po­sta­ve ra­čun za taj po­sao. Pro­iz­vo­đa­či ži­ta ku­ka­ju na ot­kup­nu ce­nu od 20 di­na­ra i upo­zo­ra­va­ju da su na gu­bit­ku.

J.Z.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: