• petak, 12. jul 2024.
Za­šti­ta po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta
Hronika | Inđija
0 Komentara

Za­šti­ta po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta

12. jul 2011. godine

Na sednici Veća

Inđija – Na pro­šlo­ne­delj­noj sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća, ko­jom je pred­se­da­vao Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne, raz­ma­tran je, iz­me­đu osta­log, Pro­gram za­šti­te, ure­đe­nja i ko­ri­šće­nja po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u 2011. go­di­ni.

– Pro­gra­mom je pred­vi­đe­na iz­grad­nja tip­skih otre­si­šta, ure­đe­nje polj­skih pu­te­va, ka­nal­ske mre­že i pro­tiv­grad­nih ku­ći­ca. Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju je za­du­že­na za iz­ra­du teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je a ‘’Ko­mu­na­lac’’ za po­di­za­nje ve­tro­za­štit­nih po­ja­se­va i na­bav­ku opre­me za po­ljo­ču­var­sku slu­žbu. No­vac od za­ku­pa za­mlji­šta u dr­žav­noj svo­ji­ni bi­će po­tro­šen za ove na­me­ne, re­kao je Dra­gan Jan­ko­vić, di­rek­tor Agen­ci­je za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj.

Uz kon­sta­ta­ci­ju da ne­ma do­volj­no pro­tiv­grad­nih ra­ke­ta Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne, je re­kao da deo na­kna­de strel­ci­ma za pro­tiv­grad­no dej­stvo­va­nje na­dok­na­đu­je op­šti­na, a isto to­li­ko, 3.000 di­na­ra, Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ški za­vod, od apri­la do ok­to­bra.

Na is­toj sed­ni­ci raz­ma­tra­na je in­for­ma­ci­ja o le­to­va­nju de­ce u op­štin­skom od­ma­ra­li­štu u Su­to­mo­ru u 2010. go­di­ni i plan i pro­gram le­to­va­nja de­ce do 14 go­di­na u ovoj go­di­ni. Da bi se iz­be­gao ne­ga­ti­van sal­do, Fi­li­po­vić je zah­te­vao od pred­stav­ni­ka Pred­škol­ske usta­no­ve ‘’Bo­ško Bu­ha’’ ko­ja se pu­nih osam go­di­na ba­vi i ovim po­slom, da se strikt­no po­štu­je ugo­vor, da is­klju­či­vo le­tu­ju de­ca do 14 go­di­na, da se po­štu­ju ro­ko­vi pla­ća­nja – 30 od­sto, akon­ta­ci­ja od­mah i osta­tak na pet me­seč­nih ra­ta, po­sled­nja ra­ta mo­ra se upla­ti­ti do sre­di­ne de­cem­bra ove go­di­ne. U slu­če­ju da po­pu­nje­nost sme­ne ne bu­de pre­ko 80 od­sto, sme­na će se ot­ka­za­ti, a no­vac će bi­ti vra­ćen. Ka­pa­ci­tet ‘’Vi­le Lju­bi­ca’’ u Su­to­mo­ru je 62 le­ža­ja, le­to­va­nje se or­ga­ni­zu­je u šest sme­na po de­set da­na, se­zo­na tra­je od 29.ju­na do 28. av­gu­sta.

Čla­no­vi Op­štin­skog ve­ća su usvo­ji­li ce­nov­nik uslu­ga u pri­grad­skom i grad­skom sa­o­bra­ća­ju ve­za­no za no­vi si­stem jav­nog pre­vo­za na pod­ruč­ju op­šti­ne ko­ji je stu­pio na sna­gu 1. ju­la a na ko­me je ra­dio Teh­nič­ki fa­kul­tet u No­vom Sa­du.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: