• petak, 12. jul 2024.
Ve­li­ka svir­ka na tr­gu
Kultura
0 Komentara

Ve­li­ka svir­ka na tr­gu

5. jul 2011. godine

Plakat festivala

Sremska Mitrovica – Srem­ska Mi­tro­vi­ca će na­red­nog pet­ka i su­bo­te, 1. i 2. ju­la, bi­ti me­sto ra­zno­vr­sne mu­zi­ke i mla­dih, jer pred­sto­ji 2. En­ter Mu­sic fest – fe­sti­val ne­a­fir­mi­sa­nih ben­do­va. Ovaj fe­sti­val već dru­gu go­di­nu or­ga­ni­zu­je Omla­din­ski klub u sa­rad­nji sa Kan­ce­la­ri­jom za mla­de i Eko­lo­škim klu­bom. Na pred­sto­je­ćem fe­sti­va­lu će uče­stvo­va­ti 22 ben­da  sa oko 90 iz­vo­đa­ča ko­ji do­la­ze iz 11 gra­do­va ali i dva DJ-a.

Na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re ovi po­vo­dom ko­or­di­na­tor Kan­ce­la­ri­je za mla­de Mi­lo­rad Po­pa­dić je iz­neo po­dat­ke da je za ovaj pro­je­kat obez­be­đe­no oko 555 hi­lja­da di­na­ra iz vi­še iz­vo­ra. I ove go­di­ne fe­sti­val po­dr­ža­va ve­li­ki broj or­ga­ni­za­ci­ja: kan­ce­la­ri­je za mla­de op­šti­na Šid, Irig, Ru­ma, Omla­din­ski klub op­šti­ne Šid.

– Or­ga­ni­za­to­ri su se po­bri­nu­li da sve pro­tek­ne u naj­bo­ljem re­du, jer je to pri­li­ka za pro­mo­ci­ju gra­da i svih nje­go­vih vred­no­sti, omla­din­skog vo­lon­te­ri­zma. Već je na­ja­vljen do­la­zak ve­li­kog bro­ja mla­dih iz dru­gih gra­do­va – re­kao je Po­pa­dić.

– Za uče­šće je bio pri­ja­vljen 31 an­sambl, pod­se­tio je Jo­van Ko­va­čić iz Omla­din­skog klu­ba, ko­mi­si­ja je oda­bra­la 22 uče­sni­ka ko­ji do­la­ze iz vi­še gra­do­va, a Da­ni­jel Će­to­je­vić do­da­je da će to­kom fe­sti­va­la bi­ti an­ga­žo­va­no 50 vo­lon­te­ra. Pred­sed­nik Eko­lo­škog klu­ba Bo­ja­na No­va­ko­vić na­ja­vi­la je da će to­kom ma­ni­fe­sta­ci­je bi­ti i raz­ne eko­lo­ške ak­ci­je.

Fe­sti­val će bi­ti odr­žan na Grad­skom tr­gu, a  u slu­ča­ju lo­šeg vre­me­na En­ter Mu­sic Fest će bi­ti u biv­šem Omla­din­skom do­mu.

S.Đ.-M-M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: