• sreda, 27. septembar 2023.
Vi­so­ka teh­no­lo­gi­ja i no­va rad­na me­sta
Ekonomija
0 Komentara

Vi­so­ka teh­no­lo­gi­ja i no­va rad­na me­sta

9. jun 2011. godine

Obilazak pogona "Grundfosa" u Novoj Pazovi

Stara Pazova – U po­ne­de­ljak, 23. ma­ja mi­ni­star eko­no­mi­je i re­gi­o­nal­nog raz­vo­ja Ne­boj­ša Ći­rić i Jo­zef Mil­ba­u­er, vla­snik ne­mač­ke kom­pa­ni­je “Mil­ba­u­er”a pot­pi­sa­li su ugo­vor o do­de­li bes­po­vrat­nih sred­sta­va  za pod­sti­caj in­ve­sti­ci­ja u iz­no­su od 500 hi­lja­da evra  za otva­ra­nje 100 no­vih rad­nih me­sta (5.000 evra po rad­nom me­stu) u no­voj fa­bri­ci vi­so­ke teh­no­lo­gi­je u sfe­ri elek­tro­ni­ke ko­ja će se gra­di­ti u Sta­roj Pa­zo­vi u bli­zi­ni Ku­će fud­ba­la. Sred­stva do­de­lju­je  Agen­ci­je za stra­na ula­ga­nja i pro­mo­ci­ju iz­vo­za (SI­E­PA) i to ni­je pr­vi slu­čaj. Fi­nan­sij­sku po­dr­šku na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va do­bi­le su dve kom­pa­ni­je: “Tim si­stem” i “Go­re­nje Ti­ki”.

Obraćanje predsednika Gorana Jovića

Ne­mač­ka kom­pa­ni­ja “Mil­ba­u­er” ulo­ži­će če­ti­ri mi­li­o­na evra u iz­grad­nju teh­no­lo­škog cen­tra za in­že­nje­ring i pro­iz­vod­nju u op­šti­ni Sta­ra Pa­zo­va. Pred­sed­nik sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne Go­ran Jo­vić je iz­ra­zio za­do­volj­stvo što su pot­pi­si­va­nju po­me­nu­tog ugo­vo­ra pri­su­stvo­va­li, iz­me­đu osta­lih, emi­nent­ni go­sti iz kom­pa­ni­je “Mil­ba­u­er”, pred­stav­ni­ci Ne­mač­ke am­ba­sa­de, mi­ni­star eko­no­mi­je i re­gi­o­nal­nog raz­vo­ja Ne­boj­ša Ći­rić i go­spo­din Mla­đan Din­kić.

Potpisivanje ugovora: Jozef Milbauer i Nebojša Ćirić

– Ovo je ne­što što je ve­o­ma va­žno, ne sa­mo za op­šti­nu Sta­ra Pa­zo­va, ne­go i či­ta­vu ze­mlju jer se ra­di o ino­va­tiv­nim teh­no­lo­gi­ja­ma- re­kao je pred­sed­nik Jo­vić i na­gla­sio da je za­do­vo­ljan što se re­a­li­za­ci­ja ove in­ve­sti­ci­je od­vi­ja br­zo i što će, već u ju­nu kre­nu­ti iz­grad­nja. On je do­dao da će op­šti­na i da­lje bi­ti efi­ka­sna u iz­la­že­nju u su­sret in­ve­sti­to­ri­ma, kao i da će svi bi­ti po­no­sni na ono što će kom­pa­ni­ja “Mil­ba­u­er” iz­gra­di­ti u Sta­roj Pa­zo­vi.

Ina­če, ova kom­pa­ni­ja je svet­ski li­der za si­gur­na teh­no­lo­ška re­še­nja u sfe­ri elek­tron­ske iden­ti­fi­ka­ci­je u obla­sti ko­ja pod­ra­zu­me­va vi­so­ke teh­no­lo­gi­je i ma­ši­ne za iz­ra­du elek­tron­skih do­ku­me­na­ta, elek­tron­skih pa­so­ša, bi­o­me­trij­skih lič­nih kar­ti i sve­ga što spa­da u oblast elek­tron­ske upra­ve i za to neo­p­hod­nih soft­ve­ra. Mi­ni­star Ći­rić je na­po­me­nuo da je ova Fir­ma već sa­ra­đi­va­la sa Vla­dom Sr­bi­je u pro­iz­vod­nji bi­o­me­trij­skih pa­so­ša, lič­nih ka­ra­ta i vo­zač­kih do­zvo­la. Vla­snik kom­pa­ni­je Jo­zef Mil­ba­u­er je re­kao da će po­gon fa­bri­ke u Sta­roj Pa­zo­vi bi­ti po­vr­šne od oko 4.000 me­ta­ra kva­drat­nih i da to ne­će bi­ti nji­ho­va je­di­na fa­bri­ka u Sr­bi­ji. Na kra­ju u prat­nji pred­sed­ni­ka Go­ra­na Jo­vi­ća i nje­go­vih sa­rad­ni­ka, pred­stav­ni­ci Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je i re­gi­o­nal­nog raz­vo­ja ob­i­šli su po­gon dan­skog pro­iz­vo­đa­ča pum­pi za vo­du „Grund­fos“ u No­voj Pa­zo­vi ko­ji pla­ni­ra da uče­stvu­je na kon­kur­su SI­E­PA za pod­sti­caj­na sred­stva za iz­grad­nju Fa­bri­ke pum­pi u In­đi­ji.

G.M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: