• sreda, 27. septembar 2023.
Uru­če­na pri­zna­nja la­u­re­a­ti­ma
Kultura
0 Komentara

Uru­če­na pri­zna­nja la­u­re­a­ti­ma

9. jun 2011. godine

Nastup mitrovačkog gudačkog orkestra

Sremska Mitrovica – U ne­de­lju je u sa­li Mu­ze­ja Sre­ma u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i zva­nič­no za­tvo­ren pe­to­dnev­ni de­ve­ti Me­đu­na­rod­ni „Fe­sti­val gu­da­ča“ ko­ji je or­ga­ni­zo­va­la Mu­zič­ka ško­la „Pe­tar Kran­če­vić“ Srem­ska Mi­tro­vi­ca, pod po­kro­vi­telj­stvom Po­kra­jin­skog se­kre­ta­ri­ja­ta za kul­tu­ru i Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

Do­de­lje­ne su na­gra­de sle­de­ćim tak­mi­ča­ri­ma: u di­sci­pli­ni vi­o­li­ne od pret­ka­te­go­ri­je do še­ste ka­te­go­ri­je na­gra­da „la­u­re­at“ pri­pa­la je Man­ci Rup­nik, iz Lju­blja­ne, u kla­si pro­fe­so­ra Va­si­li­ja Melj­ni­ko­va. U di­sci­pli­ni vi­o­li­ne od sed­me do de­se­te ka­te­go­ri­je Ne­ma­nji Be­lej, uče­ni­ku  če­tvr­tog raz­re­da Sred­nje ško­le „Ko­sta Ma­noj­lo­vić“ u Ze­mu­nu, u kla­si pro­fe­so­ra Ma­ri­je Jo­ka­no­vić. U di­sci­pli­ni vi­o­li­ne u je­da­na­e­stoj ka­te­go­ri­ji la­u­re­at je Er­vin Lu­ka Se­šek, ko­ji po­ha­đa Ško­lu za mu­zič­ke ta­len­te u Ću­pri­ji u kla­si Da­ni­ce Ga­vri­lo­vić. U di­sci­pli­ni ka­mer­ne mu­zi­ke ti­tu­lu „la­u­re­at“ od­ne­li su: Man­ca Rup­nik, An­že Rup­nik i Nejc Rup­nik, čla­no­vi kla­vir­skog tria iz Slo­ve­ni­je, kla­sa pro­fe­o­ra Ka­je Lo­je­vec.

U di­sci­pli­ni vi­o­li­on­če­lo, vi­o­la, kon­tra­bas na­gra­da „la­u­re­at“ je pri­pa­la La­za­ru Ku­ba­to­vi­ću, (vi­o­lon­če­lo) uče­ni­ku Mu­zič­ke ško­le „Isi­dor Ba­jić“ u No­vom Sa­du, u kla­si Ju­dit Ni­del­hol­cer Jo­si­fo­ske, dok u di­sci­pli­ni gu­dač­ki or­ke­star ova na­gra­da ni­je do­de­lje­na.

M. M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: