• subota, 30. septembar 2023.
Sred­stva od kon­cer­ta u hu­ma­ni­ter­ne svr­he
Kultura
0 Komentara

Sred­stva od kon­cer­ta u hu­ma­ni­ter­ne svr­he

23. jun 2011. godine

Na konferenciji za novinare povodm humaniternog koncerta

Stara Pazova – U pro­šli pe­tak na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na­ja­vljen  je ve­li­ki hu­ma­ni­tar­ni, rok kon­cert ko­ji će se odr­ža­ti 16. ju­na na sta­di­o­nu FK “Je­din­stvo” u Sta­roj Pa­zo­vi. Na ini­ci­ja­ti­vu pred­sed­ni­ka op­šti­ne Go­ra­na Jo­vi­ća ko­ji je i sam uče­snik u ovom spek­ta­klu, hu­ma­ni­tar­nom kon­cer­tu su se s odu­še­vlje­njem oda­zva­li po­zna­ti rok mu­zi­ča­ri s pro­sto­ra biv­še Ju­go­sla­vi­je. Bez di­na­ra ho­no­ra­ra 16. ju­na na­stu­pi­će u Sta­roj Pa­zo­vi: Ri­blja Čor­ba, Ba­ja­ga, Ju gru­pa, Cr­ve­na Ja­bu­ka, Ki­ki Le­sen­drić i Pi­lo­ti, Ni­ko­la Ču­tu­ri­lo Ču­tu­ra bend, Ama­li­ja, Vla­da džet bend, Ja­maj­ka­ni i Go­ran Jo­vić. Ce­na ula­zni­ce je 500 di­na­ra i one se mo­gu ku­pi­ti kod or­ga­ni­za­to­ra Cen­tra za kul­tu­ru u Sve­to­sav­skoj 27 i Po­zo­ri­štu u Ći­ri­la i Me­to­di­ja 11 u Sta­roj Pa­zo­vi u to­ku rad­nog vre­me­na, a sve bli­že in­for­ma­ci­je mo­gu se do­bi­ti na te­le­fon 022/ 311- 104 i 311 – 022.

Pr­vih 500 ku­pa­ca na po­klon će do­bi­ti CD “Da­ni lju­ba­vi”, a sva sred­stva s ovog kon­cer­ta bi­će upla­će­na na ra­čun Udru­že­nja in­va­li­da “Fe­niks” i upo­tre­blje­na za opre­a­ci­ju 18-sto­go­di­šnje Iva­ne Ti­ja­nić ko­ja bo­lu­je od deč­je ce­re­bral­ne pra­li­ze. Na­ja­vlju­ju­ći ve­li­ki hu­ma­ni­tar­ni kon­cert, pred­sed­nik Jo­vić je na­ja­vio i osni­va­nje Hu­ma­ni­tar­nog fon­da “Da­ni lju­ba­vi” pri op­šti­ni Sta­ra Pa­zo­va ko­ji bi slu­žio za po­moć ma­te­ri­jal­no ugro­že­nim i bo­le­snim oso­ba­ma. – Uve­ren sam da će­mo na ovom kon­cer­tu sa­ku­pi­ti pa­re da na­ša su­gra­đan­ka Iva­na ode, na­dam se na uspe­šnu opre­a­ci­ju – re­kao je pred­sed­nik Jo­vić, ko­me su se zhva­li­li Iva­ni­ni ro­di­te­lji i ona lič­no, kao u pred­sed­ni­ca “Fe­nik­sa” Je­li­ca De­spot. Ina­če, oko ovog hu­ma­ni­tar­nog kon­cer­ta sem, mu­zi­ča­ra oku­pi­lo se mno­go lju­di do­bre vo­lje ko­ji su po­ma­žu  nje­go­vu pri­pre­mu i “ova­kav do­ga­đaj” po na­ja­vi Alek­san­dra Ba­ka, di­rek­to­ra Cen­tra za kul­tu­ru “ ni­je bio u Sta­roj Pa­zo­vi, a ni u oko­li­ni”.

G.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: