• sreda, 27. septembar 2023.
Sr­ce od­ka­za­lo na ma­tu­ri
Crna hronika
0 Komentara

Sr­ce od­ka­za­lo na ma­tu­ri

14. jun 2011. godine

Preminula učenica Ivana Lazarević

Ruma – U tre­nu­ci­ma naj­ve­ćeg sla­vlja na ve­če­ri, pre­ko sto­ti­nu osma­ka OŠ “Du­šan Jer­ko­vić” u Ru­mi, po­vo­dom za­vr­šet­ka  ško­le, ize­na­da je po­zli­lo še­sna­e­sto­go­di­šnjoj Iva­ni La­za­re­vić, ko­ja je na pu­tu za bol­ni­cu pre­mi­nu­la. Ot­ka­za­lo je bo­le­sno sr­ce u mo­men­tu ka­da je za­pe­va­na nje­na pe­sma “Iva­na”. Na sa­hra­ni pre­ko hi­lja­du đa­ka, rod­bi­ne, pri­ja­te­lja i po­zna­ni­ka is­pra­ti­li su Iva­nu do grob­nog me­sta.

Pre vi­še do dva sa­ta ne­go što je za­ka­zan ukop pla­to oko ka­pe­le na va­ro­škom gro­blju bio pun “kao ko­šni­ca”. Vi­še od hi­lja­du đa­ka, rod­bi­ne, kom­ši­ja, pri­ja­te­lja ti­ska­lo se u mu­ku bez iz­go­vo­re­ne re­či. Mir­no sto­je dok sun­ce ne­mi­lo­srd­no pe­če.

-Ovo­li­ko na­ro­da ni­ka­da ni­je bi­lo na jed­noj sa­hra­ni- je­dva čuj­no pri­zna­je že­ni do se­be ba­ka na­slo­nje­na na šta­ku.

Iz ka­pe­le broj 1. do ne­ba od­zva­nja le­lek maj­ke Sne­ža­ne i uz­da­si oca Du­ša­na dok se, kao da još uvek ni­su sve­sni šta se stvar­no de­ša­va, oko njih  mu­va­ju Iva­ni­na bra­ća de­ve­to­go­di­šnji Mi­loš i če­tvo­ro­go­di­šnji La­zar. U ško­li ne­mir­ni, vra­go­la­sti đa­ci, sa­da, is­pred ka­pe­le sto­je “uko­pa­ni” kao mu­mi­je. Ni­ko ne­će da  po­ve­ru­je ka­ko nji­ho­ve Iva­ne vi­še ne­ma.

Neverica da Ivane više nema

-A, ta­ko se po­sled­nje go­di­ne ra­do­va­la što će, sa­da, mo­ći da upi­še sred­nju ško­lu i stek­ne kva­li­fi­ka­ci­ju ko­zme­ti­ča­ra-na na­še pi­ta­nje ko­ji su Iva­ni bi­li da­lji ži­vot­ni pla­no­vi, oči­ju pu­nih su­za, pri­se­ća se dru­ga­ri­ca Ni­ko­li­na.

Sun­ce že­že. Vru­ći­na ne­sno­sna. Nig­de sen­ke, ni­ti hla­do­vi­ne. Ni­ko­me kao to da ne sme­ta i po­red to­ga što su svi po­čev od đa­ka ob­u­če­ni u cr­ni­nu. Za­po­ma­ga­nje i le­lek iz ka­pe­le po­sta­je sve ja­či ka­ko se pri­bli­ža­vo tre­nu­tak iz­no­še­nja kov­če­ga. I gle ču­da. U mo­men­tu ka­da san­duk sa Iva­nom iz­ne­še na­po­lje od­jed­nom, iz či­sta mi­ra, ne­bo za­pa­ra­še mu­nje i za­pu­ca­še gro­mo­vi. Maj­čin le­lek po­sta još ja­či.

Skrhani od bola roditelji i rodbina

– Gde to ideš moj an­đe­le-kri­kom očaj­ni­ka za­po­ma­že maj­ka Sne­ža­na ne osta­vlja­ju­ći rav­no­du­šnog ni­kog.

Na­sta me­tež i do­zi­va­nje za po­moć. U ne­svest pa­de jed­na, za njom dru­ga, pa tre­ća uče­ni­ca. Ma­lo da­lje i dve sre­do­več­ne že­ne se na­đo­še na ze­mlji. Sre­ćom u bli­zi­ni je bi­lo le­ka­ra da pri­tek­nu upo­moć.

Je­dan mla­di ži­vot je uga­šen pre­ra­no. Dru­go­vi i dru­ga­ri­ce pri­ča­ju da je Iva­na te ve­če­ri “ma­le ma­tu­re” bi­la iz­u­zet­no ras­po­lo­že­na. Sko­či­la je da za­i­gra ka­da je ču­la nje­nu omi­lje­nu pe­smu “Iva­na”. Ve­li­ka ra­dost, za­vr­še­tak ško­lo­va­nja i ve­li­ki iz­liv emo­ci­ja zbog omi­lje­ne pe­sma bi­li su fa­tal­ni za še­na­e­sto­go­di­šnju Iva­nu. Nje­no bo­le­sno sr­ce ni­je iz­dr­ža­lo. Sa­mo se sa­vi­la i po­ža­li­la ka­ko joj ni­je do­bro.

-Iz­ne­li smo je na­po­lje da do­đe do va­zdu­ha i od­mah po­zva­li le­ka­re. Sti­gli su br­zo. Ali, za Iva­nu ni­je bi­lo po­mo­ći- je­dva su­zdr­ža­va­ju­ći su­ze pri­se­ća se đak Ni­ko­la.

B.M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: