• ponedeljak, 24. jun 2024.
Sna­ga u tim­skom ra­du
Ekonomija
0 Komentara

Sna­ga u tim­skom ra­du

28. jun 2011. godine

Osnivačka skupština Udruženja privrednika

Pri­vat­no pred­u­zet­ni­štvo na pro­sto­ri­ma biv­še Ju­go­sla­vi­je za­če­to je upra­vo u No­voj Pa­zo­vi, pod­se­ti­li su pri­vred­ni­ci na osni­vač­koj skup­šti­ni Udru­že­nja pri­vred­ni­ka No­ve Pa­zo­ve ko­ja je odr­ža­na 15. ju­na. Pr­vo Udru­že­nje za­na­tli­ja osno­va­no je 1960. go­di­ne, a pr­vi za­na­tli­ja bio je Mi­lo­ji­ca Dra­go. U No­voj Pa­zo­vi na­pra­vljen je i pr­vi Ko­lek­tiv­ni ugo­vor ko­ji je bio pre­te­ča svim ka­sni­jim mo­de­li­ma ovog ak­ta. Ka­ko se ču­lo, bi­lo je vi­še ne­u­spe­šnih po­ku­ša­ja da se ustro­ji jed­no udru­že­nje ko­je će oku­plja­ti pri­vred­ni­ke i ko­je će kroz sna­gu udru­že­nih po­je­di­na­ca, kao ne­vla­di­na i ne­pro­fit­na or­ga­ni­za­ci­ja, na­stu­pa­ti u part­ne­sr­skom od­no­su pre­ma op­štin­skim i dr­žav­nim vla­sti­ma, raz­vi­ja­ti me­đu­sob­nu sa­rad­nju i pru­ža­ti po­dr­šku mla­dim pri­vred­ni­ci­ma.

Milisav Stikić

Upra­vo, ta­kvo udru­že­nje, za či­je je osni­va­nje ide­ja po­te­kla pro­šle go­di­ne na sla­vi pred­u­zet­ni­ka i za­na­tli­ja sv. To­mi, osno­va­no je sa­da. Za pred­sed­ni­ka no­vo­o­sno­va­nog Udru­že­nja pri­vred­ni­ka No­ve Pa­zo­ve iza­bran je pri­vred­nik Mi­li­sav Sti­kić, a za nje­go­vog za­me­ni­ka Mi­lan Lja­ljić. Osni­vač­ka skup­šti­na ko­jom je pre­se­da­vao Cvi­ko Kru­nić, usvo­ji­la je Osni­vač­ki akt i Sta­tut Udru­že­nja. Iza­brano je 15 čla­no­va Iz­vr­šnog od­bo­ra i Nad­zor­ni od­bor od tri čla­na. Na­kon ovo­ga, no­vo­pa­zo­vač­kim pri­vred­ni­ci­ma pred­sto­ji re­gi­stra­ci­ja Udru­že­nja, iz­bor se­kre­ta­ra i otva­ra­nje kan­ce­la­ri­je. Udru­že­nju su, do mo­men­ta kon­sti­tu­i­sa­nja pri­stu­pi­la 63 čla­na, a oce­nju­je se da će ih bi­ti znat­no vi­še.

Na isto­ri­jat raz­vo­ja pred­u­zet­ni­štva i naj­ve­ći uspeh No­vo­pa­zov­ča­na a to je osni­va­nje In­du­strij­ske zo­ne, pod­se­ti­li su ugled­ni pri­vred­ni­ci Mi­lun Jo­va­no­vić, Aca Ma­šić, Mi­o­drag Mo­jić, Bo­ško Sta­ni­a­svlje­vić i dru­gi. Na kra­ju, no­vo­i­za­bra­ni pred­sed­nik Mi­li­sav Sti­kić je, za­hva­liv­ši se na iz­bo­ru, re­kao da je uka­za­no po­ve­re­nje nje­mu, ujed­no i po­ve­re­nje Iz­vr­šnom od­bo­ru u ko­ga su ušli od­go­vor­ni i kom­pen­tet­ni lju­di. Sna­ga Udru­že­nja je u tim­skom ra­du.

– Uspe­šan je je­dan ko­ji je okru­žen pa­met­nim lju­di­ma -, za­klju­čio je Sti­kić.

G.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: