• utorak, 9. avgust 2022.
Crna hronika
0 Komentara

Oti­ma­li no­vac i mo­bil­ne

1. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – Po­li­ci­ja je uhap­si­la D.P. (17) i M.V. (16), Bra­ni­sla­va D. (18) i Bra­ni­sla­va P. (19), svi iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, zbog osno­va­ne sum­nje da su od mar­ta do ma­ja ove go­di­ne na te­ri­to­ri­ji gra­da  iz­vr­ši­li če­ti­ri raz­boj­ni­štva i te­šku kra­đu.

Ma­lo­let­ni­ci i Bra­ni­slav D. su na Bu­le­va­ru Kon­stan­ti­na Ve­li­kog u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pre­sre­ta­li sta­ri­je pro­la­zni­ke i uz upo­tre­bu fi­zič­ke sna­ge oti­ma­li no­vac i mo­bil­ne te­le­fo­ne.

Po­red to­ga, Bra­ni­slav P. i oba ma­lo­let­ni­ka su osum­nji­če­ni da su u Za­sa­vi­ci pro­va­li­li u pri­vat­nu ku­ću, ukra­li alat i auto­mo­bil “opel ka­det” i pre­pro­da­li na ot­pa­du u La­ćar­ku.

Ma­lo­let­ni­ci su pri­ve­de­ni su­di­ji za ma­lo­let­ni­ke Vi­šeg su­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ko­ji im je na­kon sa­slu­ša­nja od­re­dio pri­tvor do me­sec da­na.

Bra­ni­slav P. i Bra­ni­slav D. su na­kon po­li­cij­skog za­dr­ža­va­nja pri­ve­de­ni is­tra­žnom su­di­ji Osnov­nog i Vi­šeg su­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ko­ji su im od­re­di­li pri­tvor do me­sec da­na.

Ž.N.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: