• nedelja, 14. april 2024.
Opre­de­lje­ni da ula­žu u obra­zo­va­nje
Hronika | Ruma
0 Komentara

Opre­de­lje­ni da ula­žu u obra­zo­va­nje

9. jun 2011. godine

Predsednik Siniša Vukov sa nagrađenim učenicima

Pećinci – Pri­jem za uče­ni­ke osnov­nih i sred­njih ško­la s te­ri­to­ri­je op­šti­ne ko­ji su po­sti­gli naj­bo­lje re­zul­ta­te na tak­mi­če­nji­ma od op­štin­skog do re­pu­blič­kog ni­voa, pri­re­dio je pred­sed­nik pe­ći­nač­ke op­šti­ne Si­ni­ša Vu­kov u pro­šli uto­rak kao za­vr­šnu ma­ni­fe­sta­ci­ju (pret­ho­di­li su sport­ski i kul­tur­ni do­ga­đa­ji) u okvi­ru obe­le­ža­va­nja Da­na op­šti­ne Pe­ćin­ci 22. ma­ja (let­njeg Sv. Ni­ko­le). Pred­sed­nik Vu­kov je, obra­ća­ju­ći se pri­sut­nim uče­ni­cim u Skup­štin­skoj sa­li ka­zao da su re­zul­ta­ti ko­je su ovi uče­ni­ci po­sti­gli na tak­mi­če­nji­ma vred­ni pa­žnje i če­stit­ki.

Najmlađa učenica prima nagradu

– Svi zna­mo, bez ob­zi­ra na uz­rast u ka­kvom vre­me­nu ži­vi­mo. To oba­ve­zu­je nas iz lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, da se s po­seb­nom pa­žnjom od­no­si­mo pre­ma svim pro­gra­mi­ma i pro­jek­ti­ma ko­je tre­ba da re­a­li­zu­je­mo. I ove go­di­ne smo osta­li pri opre­de­lje­nju da ula­že­mo u obra­zo­va­nje jer sma­tra­mo da je to naj­bo­lja in­ve­sti­ci­ja u bu­duć­nost. Ove go­di­ne smo po­dr­ža­li ve­li­ki broj stu­de­na­ta, što kroz sti­pen­di­je, što kroz na­kna­de za pu­to­va­nja, a po pr­vi put smo uče­ni­ci­ma če­tvr­tog raz­re­da osnov­ne ško­le do­de­lji­va­li no­te­bo­ok ra­ču­na­re. To bi i u bu­duć­no­sti tre­ba­lo da po­sta­ne tra­di­ci­ja jer sma­tra­mo da je to pra­vi na­čin po­ve­zi­va­nja uče­ni­ka sa sa­vre­me­nim teh­no­lo­gi­ja­ma, a ono što ima­mo na te­re­nu su objek­ti u rad­nim zo­na­ma za ko­je se na­da­mo da će da se ši­re, ko­ji zah­te­va­ju po­zna­va­nje vi­so­ke teh­no­lo­gi­je. To će u bu­duć­no­sti bi­ti na­ša oba­ve­za i mi će­mo je is­pu­nja­va­ti. Va­ša oba­ve­za je, da za­jed­no sa svo­jim na­stav­ni­ci­ma i pro­fe­so­ri­ma, na­stvi­te da ra­di­te na pra­vi na­čin, da po­sti­že­te još bo­lje re­zul­ta­te i na taj na­čin da pre­zen­tu­je­te op­šti­nu iz ko­je do­la­zi­te, ali i ško­lu i me­sto iz ko­jeg do­la­zi­te – re­kao je Si­ni­ša Vu­kov. Za­tim je pred­sed­nik pe­ći­nač­ke op­šti­ne uče­ni­ci­ma uru­čio knji­ge i DVD di­sko­ve, a dvo­ji­ci naj­u­spe­šni­jih nov­ča­nu na­gra­du. Dva­de­set hi­lja­da di­na­ra do­bio je Ni­ko­la Ve­li­kić iz Sred­nje teh­nič­ke ško­le “Mi­len­ko Ver­kić Ne­ša” za osvo­je­no osmo me­sto na re­pu­blič­kom tak­mi­če­nju iz ra­ču­no­vod­stva i 15. me­sto iz po­slov­ne in­for­ma­ti­ke. Istu nov­ča­nu na­gra­du do­bio je i Mar­ko To­do­ro­vić, uče­nik OŠ “Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja” Pe­ćin­ci, ko­ji je sti­gao na re­pu­blič­ko tak­mi­če­nje iz srp­skog je­zi­ke (re­zul­ta­ti se če­ka­ju). Kao naj­bo­lji re­ci­ta­tor, na­gra­đen je Mar­ko Ar­se­ni­je­vić, uče­nik tre­ćeg raz­re­da ove ško­le, dok je Jo­va­na Jo­va­no­vić, naj­mla­đa uče­ni­ca iz OŠ “Du­šan Jer­ko­vić Uča” Ši­ma­nov­ci na­gra­đe­na za pr­vo me­sto iz ma­te­ma­ti­ke na op­štin­skom i tre­će na okru­žnom tak­mi­če­nju. Ni­ko­la Ve­li­kić je no­vi­na­ri­ma re­kao da mu ovo pri­zna­nje zna­či i zbog ste­če­nog ši­reg zna­nja ne­go što to zah­te­va škol­ski pro­gram, ali i zbog pri­pre­ma za pri­jem­ni is­pit za fa­kul­tet. Mar­ku To­do­ro­vi­ću, ova na­gra­da, ka­ko sam re­če, da­će pod­strek za da­lje uče­nje i po­sti­za­nje uspe­ha.

G.M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: