• petak, 22. septembar 2023.
Na­gra­đe­ni uče­ni­ci osnov­nih ško­la
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Na­gra­đe­ni uče­ni­ci osnov­nih ško­la

28. jun 2011. godine

Za bezbedno detinjstvo - sa dodele priznanja osnovcima

U okvi­ru pro­jek­ta „Bez­bed­no de­tinj­stvo – raz­voj bez­bed­no­sne kul­tu­re mla­dih“ ras­pi­san je kon­kurs za uče­ni­ke osnov­nih ško­la, za li­te­rar­ne i li­kov­ne ra­do­ve na te­me op­šteg ra­da i an­ga­žo­va­nja po­li­ci­je. Na­gra­de za naj­bo­lje ra­do­ve uru­če­ne su na sve­ča­no­sti u ma­loj sa­li Skup­šti­ne op­šti­ne Srem­ska Mi­tro­vi­ca 14. ju­na. Na­gra­đe­ni­ma je pri­zna­nja uru­čio po­li­cij­ski sa­vet­nik Đu­ra Man­dić, na­čel­nik Ode­lje­nja po­li­ci­je po­že­lev­ši svoj de­ci bez­bed­ni­ju i sreć­ni­ju bu­duć­nost, a na­gra­đe­ni­ma još vi­še uspe­ha u ško­li i stva­ra­la­štvu.

Za li­te­rar­ne ra­do­ve na­gra­de su do­bi­li: Kri­sti­na Si­mić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Na­ta­ša Lju­ben­ko­vić iz Pu­ti­na­ca i Sla­vi­ša Jan­ko­vić iz Ja­me­ne, dok su za li­kov­ne ra­do­ve na­gra­đe­ni: Iva­na Ra­do­va­no­vić i An­đe­la Ste­va­no­vić iz Sta­re Pa­zo­ve, Da­ni­je­la Vlček iz Ja­me­ne, Vi­o­le­ta Mar­ko­vić iz Va­ši­ce i Uroš Ka­raj­lo­vić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

Od­lu­ku o na­gra­da­ma do­neo je struč­ni ži­ri na če­lu sa pi­scem Ne­delj­kom Ter­zi­ćem, ko­ji je na­gra­đe­ni­ma po­klo­nio svo­je knji­ge i po­zdra­vio ih svo­jim sti­ho­vi­ma. Po­moć­nik na­čel­ni­ka Grad­ske upra­ve za obra­zo­va­nje, kul­tu­ru i sport Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bog­dan Bo­žin po­zdra­vio je sve na­gra­đe­ne u ime gra­da do­ma­ći­na.

S.N.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: