• ponedeljak, 22. jul 2024.
I Li­bij­ci be­že pre­ko Sre­ma
Crna hronika
0 Komentara

I Li­bij­ci be­že pre­ko Sre­ma

9. jun 2011. godine

Noću ilegalno, sa decom, preko granice

Ta­las ile­gal­nih mi­gra­na­ta i kri­jum­ča­re­nja lju­di za­plju­snuo je za­pad­ne gra­ni­ce Sr­bi­je u Sre­mu i ne­ma da­na da se ne ot­kri­je ne­ki ile­gal­ni pre­la­zak, po­ku­šaj kri­jum­ča­re­nja lju­di ili da sa hr­vat­ske stra­ne ne­ko ne bu­de vra­ćen zbog ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce – re­če­no je na pro­šlo­ne­delj­noj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci..

Šef Od­se­ka po­gra­nič­ne po­li­ci­je za stran­ce, su­zbi­ja­nje ile­gal­nih mi­gra­ci­ja i tr­go­vi­ne lju­di­ma u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci Go­ran Pa­vlo­vić ka­že da je ile­gal­nih mi­gra­ci­ja uvek bi­lo u Sre­mu jer je to naj­kra­ći put ko­ji vo­di od Is­to­ka ka Za­pa­du, ali ovo što se de­ša­va od po­čet­ka go­di­ne do sa­da, gra­ni­či se sa ne­ve­ro­vat­nim.

– Od pr­vog ja­nu­a­ra do sre­di­ne ma­ja, Po­li­cij­ska upra­va u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ima­la 1.181 me­ru pre­ma stran­ci­ma. Reč je o pre­kr­šaj­nim pri­ja­va­ma, ot­ka­zi­ma bo­rav­ka ili spro­vo­da do gra­ni­ce, a ve­ći­na me­ra se od­no­si­la na ile­gal­ne mi­gra­ci­je i spre­ča­va­nje ile­gal­nih pre­la­za­ka, re­ad­mi­si­ju i sve dru­go ve­za­no za ile­gal­no pre­la­že­nje gra­ni­ce. Od ovog bro­ja, u 486 slu­ča­je­va reč je o spre­ča­va­nju ile­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce – na­vo­di Pa­vlo­vić.

Pre­ma zva­nič­nim po­li­cij­skim po­da­ci­ma, od po­čet­ka go­di­ne su pod­ne­te če­ti­ri kri­vič­ne pri­ja­ve za kri­vič­no de­lo kri­jum­ča­re­nja lju­di i 202 pri­ja­ve za ne­do­zvo­ljen pre­la­zak dr­žav­ne gra­ni­ce.

Milan Kosanović

– Pre­se­kli smo če­ti­ri ka­na­la kri­jum­ča­re­nja lju­di. Kri­jum­ča­re se Av­ga­ni­stan­ci, Tu­ni­ža­ni, Pa­le­stin­ci, Pa­ki­stan­ci,  iz svih pod­ruč­ja gde tra­ju oru­ža­ni su­ko­bi, a u po­sled­nje vre­me se kao ile­gal­ni mi­gran­ti sve vi­še po­ja­vlju­ju lju­di iz Li­bi­je – ka­že Pa­vlo­vić i do­da­je da če­sto ni­je reč o kla­sič­nim mi­gran­ti­ma. -De­ša­va da je reč i o či­ta­vim po­ro­di­ca­ma sa de­com sta­rom sve­ga ne­ko­li­ko go­di­na ko­je ile­gal­no pre­vo­de pre­ko gra­ni­ce i to no­ću, po sva­ka­kvim vre­men­skim uslo­vi­ma iz­la­žu ih ogrom­nom ri­zi­ku.

Šef Od­se­ka po­gra­nič­ne po­li­ci­je Go­ran Pa­vlo­vić po­ja­šnja­va da je naj­vi­še op­te­re­će­na po­li­cij­ska sta­ni­ca Šid gde sve „vri“ od to­ga.

– Ne­ma da­na da se ne spre­či ne­ki ile­ga­lan pre­la­zak ili da sa hr­vat­ske gra­ni­ce bu­de vra­ćen ne­ko ko je ile­gal­no pre­šao sa na­še te­ri­to­ri­je pa se otva­ra po­stu­pak re­ad­mi­si­je i vra­ća­nja u Sr­bi­ju – pre­ci­zan je Pa­vlo­vić.

Sva li­ca ko­ja za­tra­že azil zbog oru­ža­nih su­ko­ba u svo­jim dr­ža­va­ma, upu­ću­ju se u Cen­tar za azil u Ba­nji Ko­vi­lja­či.

– Po­stu­pak re­ša­va­nja zah­te­va za azil tra­je šest me­se­ci. Sve vre­me ta li­ca se na­la­ze i na na­šem pod­ruč­ju. Ni­su na sa­moj gra­nič­noj li­ni­ji, ne mo­že­mo ih sma­tra­ti pre­stup­ni­ci­ma ali če­sto ih na­la­zi­mo po auto­bu­skim i že­le­znič­kim sta­ni­ca­ma ši­rom Sre­ma – na­bra­ja Pa­vlo­vić ne­ke od kon­kret­nih pro­ble­ma i pod­se­ća na još je­dan ve­li­ki po­sao po­li­ci­je zbog či­nje­ni­ce da je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je­di­ni Ka­zne­no-po­prav­ni za­vod u ko­me ka­znu iz­dr­ža­va­ju osu­đe­ni stra­ni dr­ža­vlja­ni. U sva­kom tre­nut­ku je ta­mo oko 200 stra­nih osu­đe­ni­ka ko­ji po ra­znim osno­va­ma,“pro­la­ze kroz ru­ke po­li­ci­je“, bi­lo da im se obez­be­đu­ju do­ku­men­ta ko­ja ne­ma­ju, po­tvr­de, ot­ka­zu­je bo­ra­vak, ili ih po­li­ci­ja spro­vo­di do pri­hva­ti­li­šta za stran­ce u Pa­din­skoj Ske­li ili do gra­nič­nih pre­la­za ako mo­ra­ju da na­pu­ste ze­mlju.

Ž.Ne­go­va­no­vić

J.Zur­ko­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: