• ponedeljak, 22. jul 2024.
Afir­ma­ci­ja et­no stva­ra­la­štva
Hronika | Inđija
0 Komentara

Afir­ma­ci­ja et­no stva­ra­la­štva

23. jun 2011. godine

Štandovi sa slatkišima za mališane

Inđija – U okvi­ru Du­ho­va, me­sne sla­ve In­đi­je, po pe­ti put je odr­žan Et­no fe­sti­val, ma­ni­fe­sta­ci­ja ko­ja afir­mi­še sta­re za­na­te, ruč­no ra­đe­ne pred­me­te ali i raz­ne vr­ste đa­ko­ni­ja na­sta­lih u kuć­noj ra­di­no­sti. Bi­lo je 40 uče­sni­ka iz No­vog Sa­da, Zre­nja­ni­na, Ki­kin­de, Su­bo­ti­ce, Ru­me, Srem­skih Kar­lo­va­ca, Ru­skog Kr­stu­ra, Čan­ta­vi­ra, No­vih Ba­no­va­ca, Pe­ći­na­ca, Obre­nov­ca, Ku­če­va/Ma­ke­do­ni­ja/… Do­ma­ći­ni su ima­li naj­vi­še pred­stav­ni­ka, svo­je ru­ko­tvo­ri­ne i pro­iz­vo­de pre­zen­to­va­la su udru­že­nja že­na ‘’Ban­stol­ka’’, ‘’Go­ro­cvet’’, ‘’Ka­li­na’’, ‘’Slan­ka­me­nač­ki Vi­no­gra­di’’, ‘’Ku­ća sno­va’’ iz Čor­ta­no­va­ca, Udru­že­nje že­na ‘’In­đi­ja’’, Dru­štvo ‘’Moj svet’’, Udru­že­nje pče­la­ra ‘’Roj’’. Po­je­di­ni uče­sni­ci fe­sti­va­la do­la­ze u In­đi­ju od sa­mog po­čet­ka, dok ve­li­ka ve­ći­na se pr­vi put ob­re­la u ovoj sre­di­ni.

– Na­ša rad­nja ‘’Bom­bo Bran­ka’’ ima tra­di­ci­ju du­gu 166 go­di­na, stal­ni smo uče­sni­ci fe­sti­va­la u In­đi­ji, ka­že Bran­ka Đur­đu­lov iz Ki­kin­de oko či­jeg štan­da su se naj­vi­še ti­ska­la de­ca.

– Pr­vi put smo na fe­sti­va­lu i pr­vi put u In­đi­ji. Do­šli smo iz Obre­nov­ca, odu­še­vlje­ni smo ovim ov­de am­bi­jen­tom, ure­đe­no­šću pe­šač­ke zo­ne i sa­mom or­ga­ni­za­ci­jom fe­sti­va­la. Od In­đi­je bi Obre­no­vac mo­gao što­šta da na­u­či, ka­že Mo­ni­ka Pe­tro­vić ko­ja se na fe­sti­va­lu pred­sta­vi­la sa ruč­no pra­vlje­nim na­ki­tom od sre­bra i ba­kra.

U okvi­ru Et­no fe­sti­va­la odr­ža­ne su i tri ra­di­o­ni­ce, za tka­nje, sli­ka­nje i sal­ve­ta teh­ni­ku.

Ve­če pre fe­sti­va­la u okvi­ru Du­hov­skih da­na upri­li­čen je kul­tur­no umet­nič­ki pro­gram u ko­jem su uče­šće uze­la sva kul­tur­no-umet­nič­ka dru­štva sa te­ri­to­ri­je op­šti­ne. U ne­de­lju je u ho­lu ‘’Tre­i­dju­ni­ko­vog’’ po­slov­no stam­be­nog cen­tra iz­ve­de­na pred­sta­va za de­cu ‘’Tri pra­se­ta’’ dok je za ver­ni­ke SPC or­ga­ni­zo­va­la tra­di­ci­o­nal­nu li­ti­ju uli­ca­ma In­đi­je.

Re­ci­mo i to da su Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja i Udru­že­nje ‘’Et­no art’’ po pe­ti put uspe­šno or­ga­ni­zo­va­li Et­no fe­sti­val či­ji je po­kro­vi­telj op­šti­na In­đi­ja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: