• utorak, 28. novembar 2023.
Za­log za bu­duć­nost srp­skog spor­ta
Sport
0 Komentara

Za­log za bu­duć­nost srp­skog spor­ta

25. maj 2011. godine

Platan za sreću zasadio Goran Jović

Stara Pazova – Pre­se­ca­njem vrp­ce ”Or­lo­vi” su u su­bo­tu u Sta­roj Pa­zo­vi do­bi­li svo­ju Na­ci­o­nal­nu ku­ću fud­ba­la. U pri­su­stvu broj­nih zva­ni­ca iz sve­ta fud­ba­la, ovaj tre­nu­tak su ozva­ni­či­li Jo­zef Bla­ter, pred­sed­nik FI­FA, mi­ni­star­ka omla­di­ne i spor­ta Sne­ža­na Sa­mar­džić Mar­ko­vić, pr­vi čo­vek UEFA Mi­šel Pla­ti­ni, Ivi­ca Da­čić, mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va, pred­sed­nik FSS To­mi­slav Ka­ra­džić i pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić.

Zvaničnici obišli terene

– Is­pu­ni­li smo mi­si­ju, vi­še­de­ce­nij­ski san. Srp­ski fud­bal je do­bio svo­ju ba­zu i svoj krov,  do­bio je svoj dom za­hva­lju­ju­ći pred­stav­ni­ci­ma Vla­de Sr­bi­je, op­šti­ni Sta­ra Pa­zo­va, čel­ni­ci­ma FI­FA i UEFA. Ovo je je­dan od naj­lep­ših, naj­funk­ci­o­nal­ni­jih i naj­mo­der­ni­jih fud­bal­skih cen­ta­ra u sve­tu. Ovaj cen­tar je tri­jumf svih nas, iz­la­zi iz svih vre­men­skih okvi­ra i pred­sta­vlja za­log za bu­duć­nost srp­skog spor­ta i za mi­li­o­ne fud­bal­skih po­klo­ni­ka – re­kao je To­mi­slav Ka­ra­džić na otva­ra­nju Ku­će fud­ba­la vred­ne 15 mi­li­o­na evra.

Simbol FSS

– Fud­bal ni­je sa­mo šu­ti­ra­nje lop­te već mno­go, mno­go vi­še od to­ga – po­ru­čio je Jo­zef Bla­ter.- To je opre­de­li­lo FI­FA da po­dr­ži ovaj pro­je­kat. Vra­ta ovog sport­skog cen­tra bi­će svi­ma otvo­re­na. Raz­vi­ja­ja­te sport, raz­vi­ja­ja­te fud­bal, do­dir­ni­te bu­duć­nost. Sr­bi­ja kao 16. na FI­FA li­sti mo­že da bu­de po­no­sna onim što je ostva­ri­la da­nas.

– Bu­duć­nost srp­skog fud­ba­la je ov­de, a ta bu­duć­nost je i me­đu sto­ti­na­ma hi­lja­da de­ča­ka i de­voj­či­ca ko­ji se ba­ve ovim spor­tom, ko­ji mo­žda ne­će ima­ti pri­li­ku da upo­zna­ju vr­hun­ski fud­bal ali će im ko­ri­sti­ti iz­u­zet­na ško­la ži­vo­ta ko­ju pred­sta­vlja naš sport, re­kao je Mi­šel Pla­ti­ni i do­dao:

– Da­na­šnja vre­me­na su te­ška i uz­bur­ka­na, fud­bal i sport ima­ju ve­li­ku dru­štve­nu mi­si­ju ka­da su dru­gi me­ha­ni­zmi ne­do­volj­no efi­ka­sni u re­ša­va­nju dru­štve­nig pro­ble­ma. Znam da su dr­žav­ni or­ga­ni i Fud­bal­ski sa­vez sve­sni da fud­bal mo­že da bu­de deo re­še­nja pro­ble­ma na­si­lja s ko­jim se su­sre­će­mo u ce­loj Evro­pi. Sr­bi­ja je na­ro­či­to po­go­đe­na gan­gre­nom na­si­lja ali sve­sni smo na­po­ra ko­ji Vla­da i sa­vez ula­žu u re­ša­va­nje ovog pro­ble­ma. Za­jed­no smo osmi­sli­li plan i pom­no pra­ti­mo re­a­li­za­ci­ju, re­kao je Pla­ti­ni.

Na tribinama veliki broj mladih

– Ovo je ve­li­ki dan za srp­ski fud­bal, ve­li­ki dan za Sta­ru Pa­zo­vu. Ov­de, na ovoj bi­ni, se na­la­ze ka­pi­te­ni ti­mo­va ko­ji su na­pra­vi­li ovaj pod­vig. Jer, fud­bal je tim­ska igra i do po­be­de se do­la­zi sa­mo tim­skim ra­dom. Ka­da po­sto­je vi­zi­ja i ide­ja, ka­da je pri­sut­no zna­nje, ka­da se sve to po­klo­pi sa ve­li­kom lju­ba­vlju pre­ma fud­ba­lu, re­zul­tat je ova­kav ka­kav svi da­nas vi­di­te u Sta­roj Pa­zo­vi. Ovo je po­če­tak no­ve isto­ri­je srp­skog fud­ba­la i Sta­re Pa­zo­ve, na­gla­sio je Go­ran Jo­vić, pred­sed­nik ove srem­ske op­šti­ne.

– Ku­ća fud­ba­la već ima va­žno me­sto u isto­ri­ji srp­skog spor­ta. Na­sta­la je kao sim­bol part­ner­stva i kao te­melj raz­vo­ja. 2008. go­di­ne ov­de je bi­la li­va­da, ok­to­bra 2009. kre­nu­la je iz­grad­nja i za ma­nje od go­di­nu ipo da­na za­vr­šen je ve­le­lep­ni sport­ski cen­tar ko­ji je obje­kat  bu­duć­no­sti ko­ji osta­vlja­mo u na­sle­đe mla­dim ge­ne­ra­ci­ja­ma kao pod­sti­caj da se ba­ve fud­ba­lom, re­kla je mi­ni­star­ka Sne­ža­na Sa­mar­džić Mar­ko­vić.

– Sr­bi­ja je odav­no po­zna­ta po vr­hun­skim spor­ti­stim i vr­hun­skim re­zul­ta­ti­ma u te­ni­su, ko­šar­ci, va­ter­po­lu stre­lja­štvu i dru­gim spor­to­vi­ma. Fud­bal je ipak naj­va­žni­ja spo­red­na stvar na sve­tu. Na ža­lost, mno­go se pr­ljav­šti­ne ne­ku­pi­lo oko srp­skog fud­ba­la i vre­me je za umi­va­nje. Vi, na­vi­ja­či, bu­di­te ti ko­ji ne­će­te do­zvo­li­ti da bu­di­te ma­ri­o­ne­te u ru­ka­ma bi­lo ko­jih moć­ni­ka i spre­či­te sva­kog ko po­ku­ša­va da za­u­sta­vi do­bru i ča­snu igru u Sr­bi­ji, na­gla­sio je Ivi­ca Da­čić, mi­ni­star po­li­ci­je i obe­ćao da će po­li­ci­ja za­ve­sti red na na­vi­jač­kim tri­bi­na­ma.

Pre pre­se­ca­nja vrp­ce, ko­lo­na zva­ni­ca ob­i­šla je te­re­ne no­vo­i­zgra­đe­nog sport­skog cen­tra. Na te­re­ni­ma su ma­li­ša­ni igra­li fud­bal dok su ih sa tri­bi­na bo­dri­li nji­ho­vi vr­šnja­ci. Po­tom je sva­ko od še­sto­ro naj­vi­ših zva­ni­ca sim­bo­lič­no za­sa­dio po je­dan pla­tan.

Ce­re­mo­ni­ji otva­ra­nja Na­ci­o­nal­ne ku­će fud­ba­la pri­su­stvo­va­le  su mno­ge po­zna­te lič­no­sti iz sve­ta fud­ba­la po­put Vla­di­mi­ra Pe­tro­vi­ća, Dra­ga­na Dža­ji­ća, Du­ša­na Sa­vi­ća, Ili­je Pet­ko­vi­ća, Žar­ka Ze­če­vi­ća, pred­sed­ni­ka na­ci­o­nal­nih fud­bal­skih sa­ve­za iz okru­že­nja kao i pro­ta­go­ni­sti fil­ma ”Mon­te­vi­deo” Mi­loš Bi­ko­vić, Pe­tar Stru­gar i Dra­gan Bje­lo­gr­lić.

Z.G.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: